3-112

3-112

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 MEI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Paque aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de biobrandstoffen» (nr. 3-672)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de strijd tegen de cannabisplantages» (nr. 3-687)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het elektronisch stemmen» (nr. 3-674)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gebrek aan terugkeergarantie als criterium om visa voor familiebezoek te weigeren» (nr. 3-685)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit over «een nieuw systeem om laagvliegers te flitsen» (nr. 3-693)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Chevalier aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «medische verzorging in het buitenland» (nr. 3-683)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «therapeutische baby's» (nr. 3-688)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het pneumokokkenvaccin» (nr. 3-689)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de praktische gevolgen van de toelatingsproef voor kinesitherapeuten» (nr. 3-690)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de oprichting van een MUG-dienst in Halle» (nr. 3-692)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vergoeding voor apothekers» (nr. 3-691)

De problematiek van de doping in de sport (Stuk 3-366)

Bespreking
Bespreking van het amendement

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Stuk 3-1112) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (van de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-290)

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (van de heer Jean-Marie Dedecker, Stuk 3-885)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Stuk 3-1112) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Stuk 3-887)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 3-1160) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Stuk 3-1161) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 3-1160) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Stuk 3-1161) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (van de heer André Van Nieuwkerke, Stuk 3-1072)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als «Dag van de Herinnering» (van mevrouw Christel Geerts en mevrouw Fatma Pehlivan, Stuk 3-1143) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Stuk 3-1112) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Stuk 3-887)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 3-1160) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Stuk 3-1161) (Evocatieprocedure)
De problematiek van de doping in de sport (Stuk 3-366)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Inoverwegingneming van voorstellen

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de teruggave van tegoeden inzake personenbelasting na het overlijden van de belastingplichtige» (nr. 3-794)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de gevolgen van een arrest van het Hof van Cassatie in verband met de aftrekbaarheid van de BTW op kosten voor promotiefeesten» (nr. 3-798)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de onderwerping van de universitaire spin-offs aan de BTW» (nr. 3-804)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de aanpassing van de uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening» (nr. 3-802)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Financiën over «de problemen met de antiterreurscanners in de havens» (nr. 3-815)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Interdepartementaal Coördinatiecomité ter bestrijding van illegale wapentransfers, dat niet meer is samengekomen sinds november 2001» (nr. 3-786)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit over «de hulpverlening bij ongevallen naar aanleiding van het ongeluk op de E17 te Zele» (nr. 3-805)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de ondertekening van het facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, aangenomen op 18 december 2002» (nr. 3-797)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de benoeming van bijkomende politierechters in Leuven» (nr. 3-801)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het statuut van de agenten van de buitendiensten van de Staatsveiligheid» (nr. 3-806)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de ontwapening van de inlichtingendienst» (nr. 3-807)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Landsverdediging over «de verdeling van de economische compensaties naar aanleiding van de bestelling van nieuwe militaire transporttoestellen» (nr. 3-771)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de energiefacturatie en de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede» (nr. 3-816)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Intrekking van wetsvoorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocaties
Boodschap van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Informele mededeling van een verdrag
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Auditoraat-generaal
Hoven van Beroep
Arbeidshof
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen