3-1112/2

3-1112/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

27 APRIL 2005


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER BROTCORNE

Art. 8

Dit artikel wijzigen als volgt :

a) in punt d) de woorden « het 10º » vervangen door de woorden « het 11º »;

b) een punt e) toevoegen, luidende :

« e) een 10º invoegen, luidende :

« 10º de verkopen ten huize van een andere consument dan de koper, op voorwaarde dat :

a) de verkoper voldoet aan de bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

b) de handeling op generlei wijze permanent is en in één keer en op één dag plaatsheeft;

c) de verkoop vooraf en persoonlijk wordt aangekondigd aan allen voor wie hij bestemd is, met vermelding van de producten of diensten waar het om gaat;

d) de verkoop plaatsheeft in het bewoonde gedeelte van een woning dat uitsluitend voor privé-doeleinden gebruikt wordt. »

Verantwoording

In dit ontwerp wordt als ambulante activiteit beschouwd elke verkoop, tekoopaanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten door een handelaar buiten zijn handelsvestiging.

Ambulante activiteiten mogen worden uitgeoefend op openbare en privémarkten, de openbare weg, de andere plaatsen van het openbaar domein, de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op commerciële parkingplaatsen.

Een aantal activiteiten vallen echter buiten de werkingssfeer van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.

Zo kan een gevestigd handelaar verkopen realiseren ten huize van consumenten onder de cumulatieve voorwaarden dat de consument vooraf en uitdrukkelijk het bezoek van de verkoper heeft gevraagd om te onderhandelen over een verkoop (een telefoontje volstaat niet) en dat de handelaar dit niet systematisch noch op grote schaal doet.

Bovendien voorziet het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten in een tweede uitzondering voor de zogenaamde homeparty's (« Tupperware ») die door de in dit ontwerp voorgestelde wijzigingen dreigt te vervallen.

Om de economische leefbaarheid van dat soort activiteiten te waarborgen, alsook de rechtszekerheid die nodig is voor hun verdere ontwikkeling, stelt dit amendement voor om de vrijstelling ten voordele van de homeparty's in te voeren in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.

Christian BROTCORNE.

Nr. 2 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 7

Het derde lid van het voorgestelde artikel 4, § 1, vervangen als volgt :

« Het uitoefenen van ambulante activiteiten is eveneens ten huize van consumenten toegelaten. De Koning kan evenwel voor specifieke producten of diensten beperkingen opleggen. »

Verantwoording

Het huidig wetsontwerp verbiedt ambulante activiteiten ten huize van de consument boven een bedrag van 250 euro.

Dit amendement laat de ambulante activiteiten ten huize van de consument toe maar geeft een mogelijkheid aan de minister om welbepaalde ambulante activiteiten ten huize van de consument te gaan beperken.

Er mag niet uit het oog worden verloren dat de consument bij deur-aan-deurverkoop dankzij de wet op de handelspraktijken steeds over de mogelijkheid beschikt om de verkoop binnen 7 dagen, zonder enige motivering, te annuleren.

Nr. 3 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 8

Aan dit artikel een punt e) toevoegen, luidende :

« e) aanvullen met een 11º :

« 11º de verkopen ten huize van een andere consument dan de koper, op voorwaarde dat :

1º de verkoper voldoet aan de bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

2º de handeling op generlei wijze permanent is en in één keer en op één dag plaats heeft;

3º de verkoop vooraf en persoonlijk wordt aangekondigd aan allen voor wie hij bestemd is, met vermelding van de producten waar het om gaat;

4º de verkoop plaats heeft in het bewoonde gedeelte van een woning dat uitsluitend voor privé-doeleinden gebruikt wordt. »

Verantwoording

Het goedgekeurde ontwerp in de Kamer mist volledig haar doel en bevat een uitzonderlijk gevaarlijke beperking voor de directe verkoop bij een andere consument dan de koper (home party — Tupperware). Zij zijn nochtans nooit het voorwerp geweest van enige klacht of kritiek van consumentenorganisaties.

Daarom wordt voorgesteld uitdrukkelijk de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 3 april 1995 in de wet in te schrijven als een uitzondering en daarmee ervoor te zorgen dat deze homeparty's niet onder de bepalingen van deze wet vallen.

Nr. 4 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 22

In het voorgestelde artikel 15, § 1, eerste en tweede lid, en in § 2, eerste en tweede lid, de woorden « de inwerkingtreding van deze wet » vervangen door de woorden « de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 24 van de wet van [...] tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. »

Verantwoording

In de overgangsbepalingen wordt telkens verwezen naar « de inwerkingtreding van deze wet ». Dat is echter de wet van 25 juni 1993 zelf, aangezien artikel 15 in die wet wordt opgenomen.

Het is ongetwijfeld niet de bedoeling dat er wordt verwezen naar de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1993 zelf maar wel naar de inwerkingtreding van het voorliggende wetsontwerp. Door de verwijzing naar « de inwerkingtreding van deze wet » is het artikel 15 immers onwerkbaar, zoals de dienst Wetsevaluatie heeft opgemerkt.

Omdat artikel 25 van het wetsontwerp twee data van inwerkingtreding bevat, kan niet zomaar verwezen worden naar de inwerkingtreding van het voorliggend wetsontwerp. Daarom wordt verwezen naar de artikelen 1 tot van 24 van het voorliggend wetsontwerp.

Nr. 5 VAN DE HEER STEVERLYNCK

Art. 23

In het voorgestelde artikel 16 de woorden « de inwerkingtreding van deze wet » vervangen door de woorden « de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 24 van de wet van [...] tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. »

Verantwoording

In de overgangsbepalingen wordt telkens verwezen naar « de inwerkingtreding van deze wet ». Dat is echter de wet van 25 juni 1993 zelf, aangezien artikel 16 in die wet wordt opgenomen.

Het is ongetwijfeld niet de bedoeling dat er wordt verwezen naar de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1993 zelf maar wel naar de inwerkingtreding van het voorliggende wetsontwerp. Door de verwijzing naar « de inwerkingtreding van deze wet » is het artikel 16 immers onwerkbaar, zoals de dienst Wetsevaluatie heeft opgemerkt.

Omdat artikel 25 van het wetsontwerp twee data van inwerkingtreding bevat, kan niet zomaar verwezen worden naar de inwerkingtreding van het voorliggend wetsontwerp. Daarom wordt verwezen naar de artikelen 1 tot van 24 van het voorliggend wetsontwerp.

Jan STEVERLYNCK.

Nr. 6 VAN DE HEREN WILLEMS EN DEDECKER

Art. 7

Het voorgestelde artikel 4, § 1, derde lid, vervangen als volgt :

« Het uitoefenen van ambulante activiteiten is eveneens toegelaten ten huize van de consument ».

Verantwoording

Het in het ontwerp voorgestelde artikel 4, § 1,derde lid, luidt als volgt :

« Het uitoefenen van ambulante activiteiten is eveneens ten huize van consumenten toegelaten, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op producten en diensten voor een totale waarde van minder dan 250 euro per consument. De Koning kan afwijking verlenen op dit bedrag voor bepaalde noodwendigheden. »

De Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (artikelen 88 en 89) — van toepassing op deze activiteiten (uitdrukkelijk vermeld in artikel 92) — voorziet reeds in een verregaande bescherming van de consument. De Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument bepaalt onder meer dat die verkopen het voorwerp moeten uitmaken van een geschreven overeenkomst en legt bepaalde verplichte vermeldingen op die erin moeten voorkomen. Eén van die vermeldingen is de opname van een verzakingsbeding dat de consument toelaat om van zijn aankoop af te zien gedurende 7 werkdagen na het afsluiten van de genoemde overeenkomst. Deze bepalingen bieden een grote bescherming voor consumenten.

Nr. 7 VAN DE HEREN WILLEMS EN DEDECKER

Art. 7

In het voorgestelde artikel 4, § 1, derde lid, het woord « noodwendigheden » vervangen door de woorden « sectoren en handelsactiviteiten ».

Verantwoording

Het is de auteurs onvoldoende duidelijk wat precies onder « noodwendigheden » moet worden verstaan.

Luc WILLEMS
Jean-Marie DEDECKER.

Nr. 8 VAN DE HEREN STEVERLYNCK EN SCHOUPPE

(Subamendement op amendement nr. 7)

Art. 7

In fine van het voorgestelde artikel 4, § 1, derde lid, na de woorden « sectoren en handelsactiviteiten » de woorden « of voor specifieke producten of diensten » toevoegen.

Jan STEVERLYNCK
Etienne SCHOUPPE.