3-110

3-110

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 AVRIL 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Annemie Van de Casteele au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la prolongation éventuelle de la convention médico-mutualiste et les élections médicales anticipées» (nº 3-680)

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het akkoord artsen-ziekenfondsen van 15 december 2003 loopt normaal tot 31 december 2005. In dergelijk akkoord worden onder meer de nomenclatuur, het sociaal statuut en de honoraria vastgelegd en de middelen die daar tegenover staan. De volgende artsenverkiezingen vinden normaal in juni 2006 plaats.

De minister zou overwegen de artsenverkiezingen te vervroegen en het akkoord artsen-ziekenfondsen te verlengen om syndicaal opbod bij de onderhandelingen over een nieuw akkoord te vermijden. Is die informatie correct? Wat is de bedoeling van de minister? Heeft hij de betrokken partijen hierover reeds gecontacteerd? Wat is hun reactie? Of is dit slechts een proefballonnetje, zoals er de jongste tijd zoveel zijn gelanceerd en die in de pers `rode haringen' worden genoemd?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Mevrouw Van de Casteele verwijst naar een gerucht dat in de medische pers is verschenen. Het is juist dat ik het RIZIV heb opgedragen om verschillende scenario's te analyseren over de organisatie van medische verkiezingen in 2006, meer bepaald het gevolg van de verkiezingcampagne die de medische syndicaten voeren over de sereniteit van de debatten in het raam van de onderhandelingen over het volgende akkoord.

In dit stadium kan ik enkel zeggen dat de tijdelijke verlenging van het akkoord tot het tijdstip van de organisatie van de verkiezingen een van de mogelijkheden is die door het RIZIV wordt bestudeerd. Gelet op het gevoelige en complexe karakter van de vraag wens ik niets meer te zeggen zonder degelijk juridisch advies.

Het spreekt vanzelf dat ik de werkhypothesen aan alle betrokkenen zal voorleggen en dat ik zal proberen een consensus te bereiken waardoor zowel de kwaliteit van het verkiezingsproces als van de onderhandelingen tussen de artsen en de ziekenfondsen worden gewaarborgd.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Het antwoord van de minister is vaag. Ik stel dat in de eerste plaats moet worden onderzocht of zo'n scenario juridisch aanvaardbaar is. Voorts rijst de vraag naar de opportuniteit ervan en naar de bereidheid van de betrokken partijen om eraan mee te werken.

Er werden hier voorstellen neergelegd om de verkiezingsvoorwaarden te wijzigen, zodat bijvoorbeeld monodisciplinaire huisartsensyndicaten aan de verkiezingen kunnen deelnemen. Indien de verkiezingen zouden worden vervroegd moeten deze voorstellen sneller worden onderzocht. Ik zie mij daarom verplicht om de voorstellen terzake in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden sneller te agenderen, hoewel ik daarvoor liever een meer sereen moment had afgewacht.