3-771/4

3-771/4

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

9 MAART 2005


Voorstel van resolutie betreffende een werelwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


De Senaat,

A. overwegende welke gevaren het gebruik van asbest met zich brengt;

B. overwegende dat de meeste vormen van asbest reeds verboden zijn in de Europese Unie en in andere landen;

C. overwegende dat het chrysotiel in de hele Europese Unie ten laatste op 1 januari 2005 verboden is;

D. overwegende dat de asbesthandel zich verplaatst naar andere landen die zwakker zijn en minder in staat zijn om de gevaren van asbest te bestrijden;

E. overwegende dat het gebruik van asbest en asbesthoudende producten door het vrijkomen van vezels asbestose, mesothelioom en longkanker kan veroorzaken; dat de commercialisering en het gebruik van deze stoffen dus onderworpen moeten worden aan zo streng mogelijke beperkingen;

F. overwegende dat er vandaag voor de meeste overblijvende toepassingen van chrysotiel substituten of vervangproducten bestaan die niet als kankerverwekkend aangemerkt zijn en als minder gevaarlijk beschouwd worden;

G. overwegende dat nog geen drempel vastgesteld kon worden waaronder de blootstelling aan chrysotiel geen risico op kanker inhoudt;

H. overwegende dat de blootstelling van werknemers en andere gebruikers van asbesthoudende producten uiterst moeilijk te beheersen is en op sommige ogenblikken de huidige grenswaarden ruim kan overschrijden, en dat een dergelijke blootstelling vandaag het grootste risico inhoudt voor de ontwikkeling van asbestgerelateerde ziekten;

I. overwegende dat een doeltreffend middel om de gezondheid te beschermen erin bestaat het gebruik van chrysotiele asbestvezels en van chrysotielhou-dende producten te verbieden;

vraagt de regering :

1. Het initiatief te nemen teneinde binnen relevante internationale fora een actie op te starten die moet leiden tot algemeen geldende bindende maatregelen betreffende een totaal verbod op de productie en het gebruik van asbest;

2. onze Europese partners voor te stellen om zich aan te sluiten bij een internationale campagne die erop gericht is de productie en het gebruik van asbest te verbieden;

3. na te denken over de mogelijkheid om in Brussel een diplomatieke conferentie te organiseren om bij te dragen tot dat doel;

4. deze resolutie over te zenden aan alle landen die de productie en het gebruik van asbest nog niet verboden hebben.