3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Werk over źde voorstellen van de Commissie van Consumentenveiligheid om de uitbating van zonnecentra en het gebruik van zonnebanken te regelen╗ (nr. 3-566)

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - De Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten heeft een advies uitgebracht betreffende de uitbating van zonnebankcentra. Volgens de commissie zou een sessie maximum twintig minuten mogen duren en eventueel minder lang voor gevoelige huidtypes. De uitbater van een zonnecentrum zou na iedere beurt een individuele fiche uitgebreid moeten invullen om controle mogelijk te maken. Er zou een verbod moeten komen op geautomatiseerde zonnecentra en op turbozonnebanken, behalve voor medische toepassingen. Daarenboven zou er een specifieke regelgeving moeten komen voor zonnebanken die verkocht worden aan particulieren.

Indien het advies wordt gevolgd en bijkomende regelgeving wordt uitgevaardigd, getuigt dat mijns inziens van de zoveelste onaanvaardbare betuttelingsdrift. De overheid moet de mensen waarschuwen voor gevaren van bepaalde activiteiten, maar niet `bepamperen'. Ze moet de ondernemer niet opzadelen met hopen administratieve rompslomp. Er is al het strenge koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnebankcentra. Het beschrijft de veiligheidsvereisten waaraan de zonnebankcentra moeten voldoen en het voorziet in een specifieke opleiding voor onthaalverantwoordelijken waarvan evenwel in de praktijk weinig in huis is gekomen.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen. Is de minister van plan het advies in zijn geheel of ten dele te volgen? Welke concrete wijzigingen wil ze eventueel in het koninklijk besluit van 20 juni 2002 aanbrengen? Wat zal desgevallend de inhoud zijn van een nieuw koninklijk besluit, gericht op de verkoop van zonnebanken aan particulieren? Moeten zonnekloppers aan de Belgische kust binnenkort met een tachograaf op het strand liggen en moeten klanten van zonnebankcentra een label krijgen of zich een chip laten inplanten zodat de overheid kan controleren hoe lang en hoe vaak ze op de zonnebank liggen? Vindt de minister niet dat de overwogen maatregelen te ver gaan?

Mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Werk. - De aanleiding van mijn vraag om advies aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten was de discussie over een specifiek soort lampen, namelijk de UV-4-lampen. Die lampen worden vaak gebruikt onder medisch toezicht, maar werden in sommige landen in Europa steeds vaker gebruikt voor commerciŰle toepassingen. Er bestaat een Europese norm die in de Europese landen verschillend wordt toegepast. Maar daarnaast is er sprake van een nieuwe ISO-norm, die omdat ze op een hoger niveau staat, de Europese norm zou verdringen.

Ik heb de inspecteurs van de commissie gevraagd de controles op het gebruik van de UV-4-lampen uit te stellen omdat ik wil zien wat er met de Europese norm gebeurt. Het zou immers gek zijn controles uit te voeren op een norm die mogelijk verdwijnt. De commissie heeft niet alleen moeten uitzoeken hoe de norm moet worden ge´nterpreteerd, maar ook wat de intentie van de Europese Commissie is, meer bepaald of ze de ISO-norm zou verdedigen in plaats van de Europese norm. Nu blijkt dat Europa zal blijven vasthouden aan de eigen norm. Er verandert dus niets. Onder medisch toezicht kunnen de UV-4-lampen nog steeds worden gebruikt.

De commissie heeft op basis van die beperkte vraag een omstandig advies geschreven over zonnebanken in het algemeen. De maatregelen die de commissie voorstelt zijn niet in verhouding tot de risico's. Iedereen weet dat buitensporig zonnen, of het nu op het strand van Oostende of onder de zonnebank is, schadelijke gevolgen kan hebben voor de huid. In zonnebankcentra wordt daar trouwens al voor gewaarschuwd. Er bestaat al een wet die uitbaters van zonnebanken verplicht hun klanten te wijzen op mogelijke gevaren.

De voorgestelde maatregelen zijn inderdaad moeilijk afdwingbaar en controleerbaar. De papierberg staat helemaal niet in verhouding tot het doel. Bovendien werden de adviezen gegeven zonder vooraf de betrokken sector te raadplegen, wat niet correct is.

Ik volg aandachtig het wetenschappelijk onderzoek om indien nodig strengere maatregelen te nemen. Op het ogenblik zie ik echter geen enkele reden om de bestaande koninklijke besluiten te wijzigen en een besluit uit te vaardigen over de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Er is een goede reglementering en het gezond verstand van de gebruikers moet voor de rest zorgen.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Het is duidelijk dat er met een kanon op een mug werd geschoten. Ik ben tevreden met het antwoord van de minister en het verheugt me dat ze geen gevolg zal geven aan de adviezen van de commissie.