3-96

3-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Werk en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het omstandigheidsverlof voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma» (nr. 3-554)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Cheffert aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de staking in de gevangenis van Lantin» (nr. 3-552)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie» (nr. 3-560)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de Belgische deelname aan de EU-ministerraad die plaatsvindt op 4 februari 2005 ter voorbereiding van de 49ste sessie van de Commissie van de VN voor de Status van de Vrouw (Peking +10)» (nr. 3-558)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de implementatie van biobrandstoffen» (nr. 3-563)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de economische compensaties voor legeraankopen» (nr. 3-564)
Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de opleidingen inzake antiwitwaswetgeving voor de tussenpersonen in de financiële en verzekeringssector» (nr. 3-553)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de gebrekkige representativiteit van het eenheidsloket voor de behandeling van consumentenklachten in de verzekeringssector» (nr. 3-555)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het scheppen van nieuwe banen in de non-profitsector» (nr. 3-559)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de aanhouding van een leider van Al Qaeda te Brussel» (nr. 3-561)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de Turkse bedreiging van de autonome Koerdische gemeenschap in Noord-Irak» (nr. 3-562)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de staatssecretaris voor Europese Zaken over «de Europese strategie inzake de vrijmaking van de diensten» (nr. 3-557)

Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Stuk 3-925)

Bespreking

Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Stuk 3-976)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst Financiën (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-702)

Algemene bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Stuk 3-976)
Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst Financiën (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-702)
Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Stuk 3-925)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de sluiting van het Belgische consulaat te Hongkong» (nr. 3-556)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de beveiliging van de gemeentehuizen» (nr. 3-567)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de aandacht van het Brusselse parket voor de vervolging van verkeersovertredingen en de gevolgen daarvan inzake de vervolging van andere misdrijven» (nr. 3-566)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de mogelijke gevolgen van het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten op de wet van 14 juni 2004» (nr. 3-568)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het bijhouden en het neerleggen van een register door VZW's» (nr. 3-561)

Vraag om uitleg van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gevaar voor een monopolisering van de markt van de radioterminals» (nr. 3-562)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de beoordelingscriteria bij de individuele analyse van de verzoeken tot toepassing van artikel 9, §3, van de wet van 15 december 1980» (nr. 3-572)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de opvang en begeleiding van geestesgestoorde asielzoekers» (nr. 3-565)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de berekening van de eindejaarspremie 2004 voor de federale ambtenaren» (nr. 3-563)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de onderwerping van de publieke mandatarissen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de afschaffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38» (nr. 3-573)

Vraag om uitleg van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de gevolgen van het nieuwe statuut van de medewerkende echtgenoten op het pensioen van de betrokken zelfstandigen» (nr. 3-574)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de inkomensgarantie voor ouderen-kloosterlingen» (nr. 3-545)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de begunstigden van een overlevingsrente» (nr. 3-564)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen