3-700/3

3-700/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

16 FEBRUARI 2005


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet


AMENDEMENT INGEDIEND NA DE GOEDKEURING VAN HET VERSLAG


Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE

Enig artikel

In het enig artikel, de woorden « tweede en » doen vervallen.

Verantwoording

Hoe verstandig het ook lijkt om aan de gewesten de bevoegdheid toe te kennen het statuut van de districten te bepalen, het blijft een vreemde werkwijze om de toepassing van de decreten en ordonnanties die ter zake genomen kunnen worden, over te laten aan een bijzondere wet, bijzonder decreet of bijzondere ordonnantie. Een coherente hervorming vereist dat het tweede, derde en vierde lid van de Grondwet tezelfdertijd voor herziening vatbaar verklaard worden.

Francis DELPÉRÉE.