3-89

3-89

Sénat de Belgique

Annales

MARDI 21 DÉCEMBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Dotation du Sénat - Dépenses de l'exercice 2003, budget pour l'exercice 2004 et prévisions budgétaires pour l'exercice 2005

Suite de la discussion

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ingevolge een verhoging van de kostprijs van de maaltijden wordt het bedrag voor het restaurant onder artikel 13 verhoogd tot 320.000 euro.

De uitgaven onder artikel 14 voor de informatica blijven stijgen. Wij moeten mee met de tijd en wij investeren in software en hardware en in het onderhoud ervan voor een globaal bedrag van 545.000 euro.

Ik maak geen opmerkingen bij de financiering van de politieke partijen. Wij zullen zien wat de toekomst ons brengt.

Ik wil heel speciaal melding maken van de parlementaire samenwerking tussen België en Congo. Het departement Ontwikkelingssamenwerking zou ons 250.000 euro toekennen om de werking van de Congolese Senaat te helpen ondersteunen.

Het document dat vandaag ter tafel werd rondgedeeld en vannacht nog per elektronische post rondgezonden, is de vrucht van het naarstige werk van onze diensten. Het document is zeer duidelijk, maar het staat u vrij alle mogelijke vragen te stellen.

Voor het jaar 2005 zal worden gewerkt met een moderner boekhoudsysteem. Het bureau zal zodoende de financiële toestand dan op geregelde tijdstippen kunnen toelichten.

Elke senator die inzage wil in de documenten, is welkom op de boekhoudkundige dienst.

Ik wil in het bijzonder het personeel van die dienst bedanken. Zij hebben onvoorstelbaar hard gewerkt en zijn nu echt wel aan vakantie toe.

Ik ben bereid op alle vragen te antwoorden en ik verzoek de Senaat om deze rekeningen, uitgavenbegroting en begrotingsraming goed te keuren, zonder evenwel het doel te vergeten dat wij hebben vooropgesteld, met name de responsabilisering. De Senaat heeft immers een voorbeeldfunctie.

Mme la présidente. - Je remercie la Questure pour le travail exceptionnel qu'elle a réalisé dans la présentation de ce budget ainsi que les responsables de l'administration du Sénat qui mènent ce travail avec beaucoup de précision.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - CD&V zal zich bij de bespreking van de dotatie van de Senaat kritisch, maar constructief opstellen. We zijn gematigd positief over de begroting 2005 omdat er stapsgewijs rekening wordt gehouden met onze kritische opmerking bij de begroting 2004. De uitgebreide toelichting van de voorzitter van de Quaestuur bewijst dat het de goede richting uitgaat. We wachten wel nog op de eindafrekening van 2004, die nog niet volledig klaar is.

Voorts heb ik nog twee bedenkingen; de eerste betreft de vorm en de tweede de inhoud.

CD&V heeft een vormelijke bedenking bij de begroting voor 2005. Wij zijn van oordeel dat de vorm waarin de huidige begroting wordt gepresenteerd, niet beantwoordt aan wat van een instelling zoals de Senaat kan worden verwacht. Wij vragen een begroting die volgens de hedendaagse boekhoudkundige normen wordt opgesteld en een publicatie van die begroting. Er moet in de boekhouding een duidelijk en gedetailleerd overzicht gegeven worden van de roerende activa en de passiva, van de reserves en de toekomstige verplichtingen. Ook de cashflow moet worden toegelicht. We vragen dan ook een fundamentele bijsturing van de opmaak van de begroting en we zullen de begroting 2006 aan deze vormvereisten toetsen alvorens ze goed te keuren. Ik heb begrepen dat de Quaestuur een aantal engagementen in die zin heeft genomen. We zullen dat in de komende maanden op de voet volgen.

We hebben ook een inhoudelijke bedenking bij de begroting 2005. We pleiten voor een verantwoord en spaarzaam omgaan met de beschikbare middelen.

De meerderheid in de Senaat stelt een uitgavengroei voor van 10,7%. In 1997 en 1998 daalden de uitgaven; in 1999, een verkiezingsjaar, was er een toename met minder dan 2%. Die cijfers staan in schril contrast met de periode nadien. In 2001 stegen de uitgaven met meer dan 5%, in 2003 met meer dan 7% en nu dus met bijna 11%.

Dat er in 2005 een groei van de dotatie moest zijn ten opzichte van 2004 is bijna logisch, gelet op de bijna nulgroei van vorig jaar en de noodzakelijke inspanning voor de lonen van het personeel. Toch vraag ik de Quaestuur ons hierover een gedetailleerde verklaring te bezorgen. De uitgebreide toelichting van mevrouw Leduc komt daar al voor een deel aan tegemoet.

De CD&V-Senaatsfractie vindt een verhoging van de dotatie voor 2005 verdedigbaar als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Ik noem er enkele.

We pleiten, ten eerste, voor een meer strategische benadering van de uitgaven. Zo moet er een echt patrimoniumbeleid worden gevoerd. Het beheer van het gebouw moet een voorbeeld zijn en voldoen aan alle eisen van de regelgeving voor monumenten en landschappen. Het gebouw zelf zou niet geklasseerd zijn. Het zou een goede zaak zijn om ten minste een deel van het gebouw te laten klasseren en voor de renovatie en het onderhoud van het gebouw de regels van de diensten voor monumenten en landschappen te volgen en aan de hoge kwaliteitseisen van die dienst te voldoen. Het verdient aanbeveling een ambtenaar van de Senaat als conservator aan te stellen en een objectieve commissie advies te laten verstrekken bij de selectie en aankoop van kunstwerken.

Er moet, ten tweede, een proactief en eigentijds personeels- en communicatiebeleid worden gevoerd met een perspectief over meerdere jaren. Ik ga daar vandaag niet verder op in. Wij dringen vooral aan op een meerjarenplan en op het strategisch inzetten van mensen. We moeten goed nadenken over de manier waarop wij onze instelling, in termen van human resources en communicatie, kunnen versterken.

Ten slotte zal de Senaat, veel meer dan tot nu toe het geval is, een platform kunnen zijn om de kloof tussen de burgers en de politiek te dichten en de democratie te versterken. Dat is overigens een van de redenen waarom de CD&V-fractie haar steun heeft verleend aan de Europese week. De wetgevende macht moet haar functies kunnen versterken en moet over de nodige middelen kunnen beschikken om die functies te vervullen. Dat moet gebeuren op basis van een strategische aanpak die in het Bureau van de Senaat is besproken en goedgekeurd en die aan de plenaire vergadering is voorgelegd.

CD&V pleit voor de integratie van het debat over de dotatie van de Senaat in het debat over de rol en de noodzakelijke middelen van een eigentijdse assemblee met het oog op het versterken van de parlementaire democratie.

M. Jean-Marie Happart (PS). - Je serai très bref, comme d'habitude, mais je souhaitais dire quelques mots pour remercier la présidente de la Questure pour son rapport et féliciter la nouvelle équipe ainsi que le personnel qui, ne l'oublions pas, est toujours au service des sénateurs.

Je suis au Sénat depuis quelques années et je me réjouis de constater une évolution positive. Lorsque j'étais à la Questure, j'ai toujours eu la volonté d'être au service des sénateurs et du personnel qui les aide dans leur tâche. J'aimerais que cette vision se perpétue. En tant que représentants du peuple, les sénateurs doivent disposer de moyens de fonctionnement à la mesure de leur mission.

Je tiens également à souligner, à l'intention de ceux qui se font parfois des illusions sur l'aspect financier, que notre pays se trouvait en treizième position de l'Europe des quinze, juste devant la Grèce et l'Irlande. Tous les autres pays octroyaient à leurs parlementaires des indemnités et un encadrement bien supérieurs. Ils ne sont peut-être pas plus efficaces mais leurs moyens sont, en tout cas, beaucoup plus importants.

Je plaide pour que l'on poursuive dans la voie choisie. Les sénateurs ont de plus en plus de travail à fournir ; des équipements plus nombreux sont désormais nécessaires à une fonction passée dans la modernité.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - De opmerkingen van mevrouw de Bethune zijn een weergave van de afspraken die de Quaestuur reeds heeft gemaakt. Wij willen een transparant beleid voeren en ons geleidelijk aanpassen aan de moderne boekhouding die dit huis nodig heeft. De Senaat kan op ons rekenen, maar wij rekenen ook op de leden voor de responsabilisering.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur la dotation du Sénat.