3-86

3-86

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «de uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad» (nr. 3-464)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt namens de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Staatssecretaris Van Quickenborne is blijkbaar vandaag van dienst.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik heb dit jaar al tien of elf vragen gesteld en ik heb bijna nooit van de bevoegde minister zelf het antwoord gekregen. Een uitzondering is minister Demotte. Hij komt altijd zelf op de vragen antwoorden.

De voorzitter. - We kunnen de heer Van Quickenborne vragen die opmerking aan de ministers door te geven. Misschien kunnen we hierover een volgende keer een actualiteitendebat houden!

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Resolutie 1325, in 2000 unaniem aanvaard door de VN-Veiligheidsraad, roept op tot het versterken van de rol van vrouwen in besluitvormingsprocessen rond vrede en veiligheid en vraagt een grotere aandacht voor de effecten van conflicten en vredesoperaties op vrouwen. In die resolutie worden voor het eerst op dat niveau concrete maatregelen voorgesteld, waaronder een studie over de impact van gewapende conflicten op vrouwen en meisjes en over de rol van vrouwen in conflictpreventie en conflictbeheersing. Defensie moet samen met Buitenlandse Zaken instaan voor de uitvoering van resolutie 1325 van de VN- Veiligheidsraad.

1.Heeft ons land een actieplan opgesteld in uitvoering van resolutie 1325? Werd er nagegaan of er behoefte is aan een nieuw beleid om resolutie 1325 goed te kunnen uitvoeren?

2.Op welke terreinen is er, conform de resolutie, reeds aandacht voor genderthema's?

3.Hoe zal Defensie het investeren in de opbouw en verspreiding van kennis en expertise op het gebied van gender en conflict aanpakken?

4.Hoe gebeurt dit bij operationeel leidinggevenden binnen het leger?

5.Hoe nadrukkelijk wordt het genderperspectief in beschouwing genomen bij het formuleren van een zending?

6.Wordt het thema gender expliciet verwerkt in verschillende documenten, zoals het handboek voor crisisbeheersingsoperaties, in operationele aanwijzingen en evaluaties?

7.Zal er bij het samenstellen van eenheden voor toekomstige crisisbeheersingsoperaties telkens worden nagegaan of het opportuun is om vrouwelijke militairen te betrekken in het uitzendgebied? Wordt er steeds onderzocht of vrouwelijke militairen een specifieke rol kunnen krijgen in de opzet van een missie?

8.Hoe wordt het genderthema geïntegreerd in de opleidingsprogramma's die plaatsvinden in samenwerking met de Democratische Republiek Congo?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. -

1.Het departement van Landsverdediging beschikt sinds 2002 over een plan voor gelijke kansen, dat in het bijzonder het genderaspect behandelt. Het is een vijfjarenplan waarin jaarlijkse actieplannen werden hernomen. De voorgestelde acties behelzen verschillende domeinen, waaronder het inzetten van personeel in buitenlandse operaties.

2.Het departement werkt aan de implementatie van een beleid van verscheidenheid in de ruimste betekenis van het woord. Er zijn verschillende opleidingsmodules, waaronder een vorming rond het genderthema.

3.De vertegenwoordigers van het departement nemen elk jaar deel aan de vergadering van het Committee on Women in NATO Forces. Een stand van zaken betreffende resolutie 1325 werd uitvoerig behandeld in 2003. Dit jaar was het centrale thema: vrouwen in operaties. De informatie en de bevindingen van het comité en van onze eigen diensten werden geanalyseerd en behandeld.

4.Thema's als `gender' en `vrouwen in operaties' worden belicht tijdens de verschillende voortgezette vormingen voor leidinggevenden.

5.In het departement zijn alle functies toegankelijk voor mannen en vrouwen. Dit geldt ook bij zendingen. Bij de samenstelling van een detachement wordt de klemtoon gelegd op de kwalificaties.

6.Gedurende de voorbereiding van een zending ontvangen de deelnemers lessen in onderhandelingstechnieken en interculturele communicatie. Het genderaspect wordt impliciet onderstreept. De informatiebriefings over het uitzendgebied behandelen ruime onderwerpen, zoals de rol en de plaats van de vrouw in de beschouwde regio.

7.De aanwijzing van personeel in operaties gebeurt op basis van bekwaamheden, beschikbaarheid en sociale aspecten. Voor ISAF-operaties werden uitzonderlijk vrouwen aangesteld als oplossing voor het probleem van het fouilleren van moslimvrouwen.

8.Gedurende de voorbereiding van operaties krijgt het personeel vorming over het recht in gewapende conflicten, waarbij de mensenrechten en de plaatselijke zeden en gewoonten aan bod komen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De minister heeft het hier al meermaals gehad over zijn actieplan voor gelijke kansen binnen het leger. Resolutie 1325 gaat specifiek over conflictbeheersing en -preventie en dat is een deelaspect van de hele gelijkekansenproblematiek.

Het verheugt me alleszins dat er impliciet aandacht is voor het genderthema en dat de regering aan diverse internationale bijeenkomsten hierover heeft deelgenomen.

Het blijft mijn overtuiging dat er nood is aan een expliciet actieplan voor de uitvoering van resolutie 1325. Tot dusver heeft alleen Nederland er een uitgewerkt. Het algemeen actieplan voor gelijke kansen van het leger zal niet volstaan om vrouwen een juiste plaats te geven in de problematiek van conflictpreventie en -beheersing