3-133/4

3-133/4

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

23 NOVEMBER 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :

« § 2. De korpschef bezorgt na het einde van het afgelopen dienstjaar een verslag aan de burgemeester of het politiecollege betreffende de werking van het korps met opgave van het gevoerde politionele beleid, de bereikte resultaten binnen het zonale veiligheidsplan, de geregistreerde criminaliteitsgegevens, het door de politiedienst hieraan gegeven gevolg en de behaalde resultaten.

De burgemeester of het politiecollege neemt de nodige maatregelen om dit jaarverslag bekend te maken, na er kennis van te hebben gegeven aan de gemeenteraad of aan de politieraad.

De bevolking heeft minimaal in elk gemeentehuis gelegen binnen de zone, toegang tot dit verslag.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad de minimale vermeldingen in het jaarverslag en de wijze van verzameling van de gegevens. »