3-133/2

3-133/2

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

23 NOVEMBER 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geļntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENHOVE

Art. 2

In het tweede lid van § 2 van dit artikel, tussen de woorden « dit jaarverslag » en de woorden « kenbaar te maken » de woorden « , na er kennis van te hebben gegeven aan de gemeenteraad of aan de politieraad, » invoegen.

Verantwoording

De bevoegde instanties dienen eerst op de hoogte te worden gebracht van het jaarverslag.

Ludwig VANDENHOVE.

Nr. 2 VAN DE HEER MOUREAUX

Art. 2

Het tweede lid van § 2 van dit artikel, vervangen als volgt :

« De burgemeester of het politiecollege neemt de nodige maatregelen om dit jaarverslag bekend te maken, na er kennis van te hebben gegeven aan de gemeenteraad of aan de politieraad.

De bevolking heeft minimaal in elk gemeentehuis gelegen binnen de zone, toegang tot dit verslag. »

Verantwoording

Het is inderdaad aangewezen te voorzien dat dit rapport minimaal door de bevolking moet kunnen geraadpleegd worden in elk gemeentehuis, gelegen binnen de zone. Op deze wijze, beslist elke gemeente vrij welke bijkomende maatregelen zij wenst te nemen om de bekendmaking te garanderen van dit verslag, waarin de criminaliteitscijfers zijn opgenomen.

Philippe MOUREAUX.

Nr. 3 VAN MEVROUW THIJS

Art. 2

Het laatste lid van dit artikel vervangen als volgt :

« Dit jaarverslag bevat tenminste de volgende onderdelen en gegevens :

Hoofdstuk I : Personeel

— organigram van de zone

— man/vrouwverhouding binnen het personeel

— opleiding

Hoofdstuk II : Infrastructuur en logistiek

Hoofdstuk III : Criminaliteitscijfers

— cijfers van de nomenclatuur ISLP

— aantal meldingen op basis van cijfers van de nomenclatuur ISLP

— aantal kantschriften van het parket

— interventies van openbare ordehandhaving bij evenementen

· aantal politiemensen

· gepresteerde manuren. »

Verantwoording

Het is beter de minimuminhoud op te nemen in de wet dan deze te laten bepalen door de Koning.

Erika THIJS.