3-83

3-83

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 NOVEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het moslimfundamentalisme en de Moslimexecutieve» (nr. 3-443)

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - De Moslimexecutieve heeft al een bewogen geschiedenis achter de rug. In 1998 bleek dat 29 van de 68 gekozenen van de algemene vergadering aanleunden bij fundamentalistische organisaties of ideeën. In mei 2003 keurde het kernkabinet, tegen het advies van de Staatsveiligheid en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding in, een voorlopige Moslimexecutieve goed, waarvan acht leden fundamentalisten waren.

Hieruit blijkt dat de regering, en de minister in het bijzonder, tot nu toe weinig blijk heeft gegeven van een verantwoordelijke en kritische houding tegenover het islamfundamentalisme en -extremisme in ons land.

Naar aanleiding van de moord op regisseur-columnist Theo van Gogh rijzen er ook binnen de meerderheidspartijen vragen over de Moslimexecutieve. Ik verwijs naar de kritiek van senator Bousakla op de passiviteit van de executieve ter zake. Geen van de afgevaardigden vond het nodig de door moslimfundamentalisme geïnspireerde moord op Van Gogh te veroordelen, ofschoon van hen een duidelijk signaal werd verwacht. De voorzitter van de Moslimexecutieve, de heer Boulif, verklaarde dat het onmogelijk was zich over elk akkefietje uit te spreken. Volgens de senator behoort het hervormen van de executieve geenszins meer tot de mogelijkheden. Ze zegt dat er al genoeg tijd en geld is verkwist.

Het is verheugend vast te stellen dat er nu ook vanuit de meerderheid én vanuit allochtone hoek stemmen opgaan om de executieve op te doeken. Anderen, zoals voormalig senator Meryem Kaçar, vinden dat het geen zin heeft de moslimraad door middel van verkiezingen aan te wijzen aangezien er dan opnieuw veel moslimfundamentalisten zullen worden verkozen.

Normaliter wordt eind dit jaar een nieuwe moslimraad verkozen. Intussen stapt de huidige moslimraad naar het Arbitragehof om de wet die bepaalt dat een commissie deze verkiezingen in goede banen moet leiden, te vernietigen wegens "inmenging van de overheid in de interne organisatie van de islam".

Welke houding neemt de minister aan tegenover de passiviteit van de Moslimexecutieve in verband met de moord op Theo van Gogh? Is ze van mening dat de executieve maar beter kan worden opgeheven of wordt er overwogen om de Moslimexecutieve op te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige vleugel? Bestaat er binnen de regering eensgezindheid over de aanpak van de problematiek van het moslimextremisme en de Moslimexecutieve in het licht van de meest recente gebeurtenissen?

Hoeveel keer is de Commissie die belast is met de verkiezingen, al samengekomen en werd er reeds een verkiezingsdatum bepaald? Zo ja, welke? Is het overigens nog wel zinvol om met die verkiezingen door te gaan, gelet op de jongste gebeurtenissen?

Welke veiligheidsmaatregelen werden er in ons land genomen sinds de moord op Theo van Gogh?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Je serai extrêmement brève. Je ne supporte pas que l'on puisse faire l'amalgame entre ce que l'on appelle le terrorisme musulman et l'organisation du culte musulman. Je ne supporte pas que, dans une même question, on parle du terrorisme musulman et de l'islamisme radical et on pointe du doigt l'exécutif musulman, organe chargé de gérer le temporel du culte.

Permettez-moi, madame la Présidente, de ne dire que quelques mots concernant l'exécutif des musulmans. Je serai en effet par la suite amenée à répondre à une question de Mme Defraigne sur le terrorisme en général. Dans ma réponse à cette question, j'expliquerai l'ensemble du plan élaboré par le gouvernement pour la gestion du phénomène qu'est le terrorisme dans notre pays. En outre, nous aurons l'occasion de débattre des conclusions du Comité R, ce qui me permettra également de répondre à toutes les questions concernant le terrorisme.

Pour ce qui concerne le culte musulman et l'exécutif musulman, je rappellerai que le Parlement a adopté, en juillet dernier, une loi créant une commission chargée notamment d'organiser les futures élections générales pour le renouvellement de l'exécutif musulman. Cette décision n'a pas seulement été prise par le gouvernement mais aussi par le Parlement.

Cette commission est à pied d'oeuvre. Elle est constituée de deux magistrats et de deux représentants du monde musulman belge. Il s'agit de M. Hassan Bousetta, maître de conférences à l'Université de Liège, spécialisé dans les questions d'intégration et les questions liées au culte musulman, et de Mme Ayse Öz, femme de terrain extrêmement active dans différentes associations en Flandre et déjà associée à la gestion des premières élections des organes du culte musulman.

L'exécutif actuel a marqué son désaccord sur l'organisation d'élections générales. Il a décidé d'introduire un recours contre la loi devant la Cour d'arbitrage, ce qui est son droit. Je ne peux que l'admettre, ni plus, ni moins. J'ai en revanche déjà reçu énormément d'interventions d'autres associations et de mosquées favorables au principe d'élections générales, ce qui montre une fois de plus que, sur ce sujet précis, la communauté musulmane est divisée.

Il me semble que plus vite les élections auront lieu, mieux ce sera. Ces élections permettront en effet de relancer l'organe chargé de la gestion du temporel du culte et de mettre fin aux divisions au sein de la communauté musulmane.

Il ne m'appartient pas de décider de la date des élections mais bien à la commission mise sur pied par le Parlement. Normalement, ces élections pourraient avoir lieu au printemps 2005.

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Mevrouw de minister ne supporte pas. Er zijn in dit land veel dingen die niet meer worden verdragen of gezegd. Het is blijkbaar verboden op te merken dat een aantal mensen aanleunen bij fundamentalistische organisaties of zelfs terroristische acties voorbereiden. Anderzijds zijn er ook mensen die misschien wel goede bedoelingen hebben, maar die geen publieke verklaringen afleggen. Waarom zwijgt de Moslimexecutieve?

Als morgen iemand een moord pleegt uit naam van de christelijke God, zou de Kerk die daad onmiddellijk veroordelen. Daarom ben ik zo vrij bedenkingen te hebben bij het stilzwijgen van de Moslimexecutieve.