3-81

3-81

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 OKTOBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over ęde verkiezing van de leden en de vernieuwing van de MoslimexecutieveĽ (nr. 3-393)

De voorzitter. - De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT). - Ik wens de kwestie van de Moslimexecutieve opnieuw aan te kaarten. In het verleden hebben we gezien dat de executieve niet heeft gewerkt. Zij werd verlamd door tegenstellingen. De interne spanningen zijn dan ook geŽscaleerd en hebben geleid tot gerechtelijke procedures en tot een besluit van de minister om een volledig nieuwe executieve te verkiezen. Deze kwestie blijft voor onrust zorgen binnen de moslimgemeenschap, mede omdat er een groot tekort aan informatie is. Het is een delicate aangelegenheid. Vaak word ik geconfronteerd met vragen uit de moslimgemeenschap in verband met die verkiezingen. Mijn inziens wordt deze onvoldoende op de hoogte gehouden. In de Ramadan komen moslims vaker samen in moskeeŽn en discussiŽren ook veel meer over de executieve.

Met het oog op de organisatie van de verkiezingen ging de minister in dialoog met de huidige Moslimexecutieve en heeft ze gesprekken gevoerd met organisaties, zoals de Vereniging van MoskeeŽn en de grote Turkse organisaties van BelgiŽ.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Wat waren de aanbevelingen van de moslimorganisaties waarmee de minister een gesprek heeft gehad?

Welke conclusies heeft zij getrokken uit de gesprekken met de organisaties?

Worden deze gesprekken nog voortgezet?

Wanneer zullen de verkiezingen plaatsvinden en hoe zal de moslimgemeenschap op de hoogte worden gehouden?

Zullen er criteria worden opgelegd, zodat de fouten die in het verleden plaatsvonden, niet meer worden herhaald?

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Op 23 september heeft de minister van Justitie een ministerieel besluit uitgevaardigd ten einde in uitvoering van de wet van juli 2004, de leden aan te wijzen voor de commissie die wordt belast met de organisatie van de verkiezingen voor de Moslimexecutieve. Sedertdien heeft ze zelf geen contacten meer gelegd. De commissie is op 15 oktober voor het eerst bijeengekomen met de bedoeling een huishoudelijk reglement op te stellen. Ze zal een brief richten tot de moskeeŽn en moslimverenigingen om haar leden voor te stellen en de voornaamste taken te omschrijven die ze tijdens hun mandaat op zich moeten nemen. De commissie moet ook de datum van de volgende verkiezingen vastleggen.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT). - Op basis van de informatie die ik heb ingewonnen, vrees ik dat de moslimgemeenschap niet wordt geÔnformeerd over wat er gebeurd. Ik begrijp dat de minister zich niet wil mengen in de manier waarop de moslimgemeenschap zelf deze verkiezingen organiseert, maar zij blijft wel bevoegd voor deze materie en bijgevolg kan ze ofwel zelf meer informatie geven ofwel bij de nieuwe commissie aandringen dat die de nodige informatie verstrekt. Vandaag heerst er vooral veel ongerustheid in de moslimgemeenschap.

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Ik wijs er nogmaals op dat de commissie pas op 15 oktober voor de eerste keer is bijeengekomen en dat de minister van Justitie er zeer bewust voor kiest om de autonomie van de moslimgemeenschap bij deze verkiezingen te respecteren.