3-706/3

3-706/3

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

14 JULI 2004


Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 1 VAN MEVROUW VIENNE

Opschrift

Het opschrift vervangen als volgt :

« Voorstel van resolutie strekkende om de beoefening van sport te bevorderen. »

Verantwoording

Het is niet wenselijk om de manoeuvreerruimte van de regering van meet af aan te beperken door haar slechts één instrument aan te reiken, dat in de praktijk inefficiënt kan blijken.

Nr. 2 VAN MEVROUW VIENNE

Tekst

Het bepalend gedeelte, na de overwegingen A tot G, vervangen als volgt :

« Vraagt dat de federale overheid, in overleg met de gemeenschappen en de gewesten alsook met de sociale partners, nagaat in hoeverre het mogelijk is om een collectief of individueel sociaal voordeel in te voeren met als doel de sportbeoefening te bevorderen en dat in de vorm die het meest geschikt is om dat doel te bereiken ».

Verantwoording

Om een coherent sportbeleid te kunnen voeren, moeten de gemeenschappen en de gewesten bij deze denkoefening worden betrokken.

Het sociale voordeel kan collectief zijn en in dat geval is overleg nodig met de verschillende sociale partners.

Het individuele sociale voordeel betreft de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de sociale dimensie van de sport maar die, paradoxaal genoeg, niet in aanmerking komen voor de hierboven genoemde collectieve voordelen.

In een zo complex debat moet het mogelijk blijven om het instrument te kiezen dat het best geschikt is om de verhoopte doelstellingen te bereiken : vandaar de verwijzing naar de « meest geschikte vorm » en de opheffing van de punten B, C en D.

Christiane VIENNE.