3-76

3-76

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuwe leden

De voorzitter. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van de heer Wouter Beke, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege, die in aanmerking komt om het mandaat te voltooien van de heer Stefaan De Clerck, die vandaag de eed heeft afgelegd als lid van het Vlaams Parlement.

Het Bureau is zopas bijeengekomen om de geloofsbrieven van de heer Beke te onderzoeken.

Ik stel u voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

De heer Paul Wille (VLD), rapporteur. - Het Bureau is overgegaan tot een aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Wouter Beke, derde opvolger van de lijst nr. 6, CD&V, die in aanmerking komt om het mandaat te voltooien van de heer Stefaan De Clerck, die vandaag de eed heeft afgelegd als lid van het Vlaams Parlement.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de heer Beke nog steeds aan de verkiesbaarheidsvereisten, opgelegd door de Grondwet, voldoet.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen, de heer Wouter Beke als rechtstreeks verkozen senator toe te laten.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-De heer Wouter Beke legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitter. - Ik geef de heer Wouter Beke akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn functie van senator. (Algemeen applaus)

Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging van senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement.

Het bureau heeft de geloofsbrieven van de nieuwe gemeenschapssenatoren onderzocht.

Ik stel u voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

De heer Paul Wille (VLD), rapporteur. - Het Bureau heeft vastgesteld dat ingevolge de vernieuwing van het Vlaams Parlement vijf mandaten van gemeenschapssenator vacant zijn geworden. Het betreft de mandaten van:

Tevens verzaakt de heer Ludwig Caluwé, bij brief van heden, aan zijn mandaat van gemeenschapssenator voor de CD&V-fractie.

Het Bureau heeft kennis genomen van de lijsten die door de voorzitter van het Vlaams Parlement aan de griffier van de Senaat werden overgezonden met toepassing van artikel 211, §4 en §7, van het Kieswetboek, teneinde te voorzien in de vervanging van deze zes senatoren.

Werden aangewezen door het Vlaams Parlement:

Het Bureau heeft vastgesteld dat het aantal senatoren dat voor elk van deze fracties werd aangewezen, overeenstemt met het aantal vacante mandaten.

Het Bureau acht het overbodig de geloofsbrieven van de aangewezen gemeenschapssenatoren te onderzoeken aangezien dit onderzoek reeds door het Vlaams Parlement is verricht.

Het Bureau heeft derhalve de eer u voor te stellen de personen die door het Vlaams Parlement zijn aangewezen als leden van de Senaat toe te laten.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-De heren Flor Koninckx, Bart Martens, André Van Nieuwkerke en Jean-Marie Dedecker, mevrouw Margriet Hermans en de heer Etienne Schouppe leggen de grondwettelijke eed af.

De voorzitter. - Ik geef deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Algemeen applaus)