3-73

3-73

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van oud-senatoren

Parlement van de Franse Gemeenschap

Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de installatie van een werkgroep tot hervorming van het hof van assisen en de lopende behandeling door de Commissie voor de Justitie van de hervorming van het strafprocesrecht» (nr. 3-407)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het advies van het Internationaal Hof van Justitie omtrent de muur die Israël in de bezette gebieden heeft opgetrokken» (nr. 3-401)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de Muur van de Schande» (nr. 3-410)
Mondelinge vraag van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Werk en Pensioenen over «het tewerkstellingsbeleid en de maatregelen om de ouderen aan het werk te houden» (nr. 3-404)

Verwelkoming van een delegatie

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de brandstofcontroles door FAPETRO» (nr. 3-409)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie» (nr. 3-399)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het hoge aantal patiënten bij de spoedgevallendiensten» (nr. 3-402)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het misbruik van de spoedgevallendiensten» (nr. 3-403)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de schadeloosstelling van de asbestslachtoffers» (nr. 3-406)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de uitbuiting van bedelende kinderen» (nr. 3-355)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het verzorgingssysteem dat de OCMW's toepassen jegens patiënten wier toestand niet regelmatig is» (nr. 3-405)

Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie (Stuk 3-796) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Stuk 3-24) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001 (Stuk 3-643)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970 (Stuk 3-740)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brasilia op 20 november 2002, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en met het Slotprotocol, ondertekend te Brasilia op 23 juni 1972 (Stuk 3-741)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 (Stuk 3-748)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-811) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-812)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-811) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-812)

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (van de heer Francis Poty, Stuk 3-126)

Voorstel tot terugzending

Stemmingen

Migranten en ontwikkeling: krachten voor de toekomst (Stuk 3-351)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques (Stuk 3-706) (Nieuw opschrift)
Mensenhandel en visafraude (Stuk 3-547)
Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie (Stuk 3-796) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid (Stuk 3-24) (Tweede behandeling)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-811) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Stuk 3-812)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001 (Stuk 3-643)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970 (Stuk 3-740)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brasilia op 20 november 2002, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en met het Slotprotocol, ondertekend te Brasilia op 23 juni 1972 (Stuk 3-741)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 (Stuk 3-748)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de softwarepiraterij» (nr. 3-356)

Vraag om uitleg van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister van Financiën over «het ontbreken van het recht op hoger beroep tegen de beslissingen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen» (nr. 3-362)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschap van de Kamer
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Rechtbank van eerste aanleg
Auditoraat-generaal
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
Economische Overheidsbedrijven - Belgacom, BIAC, De Post, NMBS
Nationale Delcrederedienst