3-71

3-71

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 14 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Bespreking van de amendementen

De voorzitter. - Op het opschrift van het voorstel van resolutie heeft mevrouw Vienne amendement 1 ingediend (zie stuk 3-706/3) dat luidt:

Op hetzelfde voorstel van resolutie heeft mevrouw Vienne amendement 2 ingediend (zie stuk 3-706/3) dat luidt:

Mme Christiane Vienne (PS). - Notre premier amendement concerne donc l'intitulé de la proposition. Nous voulons en effet éviter toute confusion entre la culture et le sport, ne serait-ce que pour des raisons évidentes de compétences et de répartition de celles-ci en Communauté française. Cela n'a pas de sens de mélanger, à l'échelon fédéral, des compétences bien séparées à la région.

Par le biais du second amendement, nous souhaitons que le pouvoir fédéral se concerte avec les communautés et les régions, après consultation des partenaires sociaux. Nous proposons par ailleurs la suppression de plusieurs points précis de la proposition de résolution.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - De heer Willems zegt terecht dat de resolutie verzwaard werd omdat we erop stonden dat ze ook over cultuur zou gaan. Ik wil alle aanwezigen erop wijzen dat niet alleen Caroline Gennez en Lionel Vandenberghe een wetsvoorstel hadden ingediend over sport- en cultuurcheques. Ook de MR-fractie, en naar ik meen ook de heer Thissen, hadden een wetsvoorstel waarin ook sprake was van cultuur.

Het is inderdaad zo dat de sportcheques in de oorspronkelijke resolutie heel duidelijk omschreven waren, terwijl ze nu iets ruimer opgevat zijn. Inzake cultuur is dat iets vager. Bij de bespreking van de wetsvoorstellen zal daarop echter in detail worden ingegaan en zal alles kunnen worden uitgeklaard. SP.A-SPIRIT is heel blij dat het element cultuur in de resolutie is opgenomen en we kunnen ons nu volledig achter deze resolutie scharen.

Persoonlijk ben ik bijzonder blij met de resolutie, want ik ben mij ervan bewust dat het in de commissie niet haalbaar was om op korte termijn uit de voorgestelde wetsvoorstellen er één te kiezen en daarover te debatteren. Een resolutie was wel haalbaar en kan gauw ingevuld worden. We moeten erop toezien dat de minister gevolg geeft aan de resolutie. Ik denk dat de PS daar niet tegen kan zijn. Minister Demotte wil zelf het fenomeen van zwaarlijvigheid bij de jeugd te lijf gaan. Deze resolutie kan daar indirect toe bijdragen.

Natuurlijk zou een ruimer debat over sport welkom zijn, maar ik vrees dat dit te lang zou duren. Dat debat kan altijd nog plaatsvinden naar aanleiding van wetsvoorstellen. Intussen kan deze goede, zij het ietwat te softe resolutie uitgevoerd worden.

Een aantal leden van de commissie voor de Financiën die voor deze resolutie hun nek hebben uitgestoken, zijn in het Vlaams Parlement verkozen. Ik denk aan Caroline Gennez en Jean-Marie Dedecker. Ik weet niet of dat ook aan Franstalige zijde ook het geval is. We kunnen nu misschien op beide niveaus van deze materie werk maken. Dat zal de volksgezondheid en de portemonnee van iedereen ten goede komen.

-De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

-De aangehouden stemmingen en de stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel hebben later plaats.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergaderingen vinden plaats donderdag 15 juli 2004 om 10.00 en om 15.00 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 15.50 uur.)