3-70

3-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ontbreken van individuele loonfiches voor personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie» (nr. 3-347)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Een groot deel van de politieambtenaren beschikt sinds jaren niet over individuele gedetailleerde loonfiches. Het probleem dateert van 2002 en is een gevolg van de politiehervorming uit 1998. Het betreft de personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie, zowat de helft van het politiepersoneel.

De betrokkenen kregen de jongste twee jaar een aangiftefiche voor hun belastingen, waarop de details van de totalen niet worden vermeld. Ondertussen worden allerhande verrekeningen uitgevoerd om totale betalingen uit te stellen. De Centrale dienst der vaste uitgaven - CDVU - is niet in staat de juiste loonfiches voor de voorbije jaren op te stellen, zodat de politieambtenaren niet weten op welke bedragen ze recht hebben. Zo weten sommigen zelfs niet of ze nu al of niet geregulariseerd zijn in de nieuwe weddenschalen en of ze al een Copernicuspremie hebben gekregen.

Sinds 2004 wordt uitsluitend een loonfiche opgemaakt als er iets gewijzigd is in vergelijking met de vorige maand. Sommige ambtenaren schrikken zich een hoedje als ze hun belastingaanslag krijgen, maar hebben geen enkel verweer omdat ze niet over gedetailleerde fiches beschikken.

Die toestand heeft bovendien ook verregaande sociale gevolgen. De huurprijs van een sociale woning wordt berekend op basis van de belastingaanslag. Ingevolge de toepassing van de 80/20-regel verdienden de betrokkenen in 2003 meer, maar indertijd was niet duidelijk of de toepassing van die regel een voordeel dan wel een nadeel zou betekenen. Ook de toekenning van een sociale lening gebeurt op basis van het aanslagbiljet en de prijs van kinderopvang is meestal afhankelijk van het inkomen.

Alleenstaanden hebben in principe recht op voorschotten op onderhoudsgeld, maar verliezen dat recht als ze geen correcte loonfiches kunnen voorleggen. Bij de aanvraag van studietoelagen rijst een gelijkaardig probleem.

Is de minister op de hoogte van de problematiek? Welke stappen zal hij doen om aan die situatie een einde te maken? Wanneer zal de voorgestelde oplossing effect sorteren, ook voor de in het verleden misgelopen voordelen?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Op een punt kan ik mevrouw de Bethune alvast geruststellen: ik ken het probleem. Personeelsleden van de politie krijgen net als andere personeelsleden van wie het dossier door de CDVU wordt beheerd, enkel een loonfiche als de berekeningen ten opzichte van de vorige maand zijn gewijzigd. Zowel mijn diensten als de representatieve vakbonden hebben al meermaals aangedrongen op het uitreiken van een maandelijkse loonfiche. Tot op heden is de CDVU, die overigens onder de FOD Financiën ressorteert, wegens een te beperkte technische capaciteit, niet bij machte om aan dat verzoek te voldoen.

Wat de in 2002 en 2003 uitgevoerde regularisatieoperaties betreft, hebben de personeelsleden via hun dienst de door de CDVU opgemaakte overzichtsstaten ontvangen.

De 80/20-regel vindt zijn oorsprong in artikel 408 van de programmawet van 24 december 2002. Dat artikel is ingelast om de door mevrouw de Bethune aangehaalde problemen te vermijden. De betrokken personeelsleden werden in 2002 minstens voor een deel van het jaar op basis van artikel 248 van de wet op de geïntegreerde politie uitbetaald onder de vorm van netto voorschotten. Voorschotten worden fiscaal in principe niet als loon beschouwd. De toepassing van de 80/20-regel liet dat evenwel toe, met als gevolg dat de genoemde problemen werden vermeden. De politiehervorming had onder meer tot doel het weddenbeheer te centraliseren bij de FOD Financiën, meer bepaald bij de Centrale dienst der vaste uitgaven.

Om dat probleem te verhelpen heb ik aan de ministerraad van 30 en 31 maart voorgesteld - en die is mij daarin gevolgd - om het sociaal secretariaat te verzelfstandigen. Dat betekent dat zowel de federale als de lokale politie via een aantal burgemeesters, korpschefs en rekenplichtigen een vorm van medebeheer krijgen. Dat is belangrijk omdat op die manier degenen die op het terrein de problemen ervaren, rechtstreeks worden betrokken. Het wetsontwerp zal eerstdaags op de ministerraad worden behandeld.

Ik heb ook de regularisatie van de achterstallen van 2001 voorgesteld via een vereenvoudigde versnelde procedure. We zullen een eenmalige attestering van de vroegere prestaties moeten uitschrijven. In plaats van te blijven zoeken naar de betrokken documenten, is het beter om op die manier te werken. Het betreft dus prestaties die werden geleverd door mensen van de voormalige gemeentepolitie.

Een volgende maatregel is het aanstellen van een expert die de procedures en documenten tussen het federale en lokale niveau beter op mekaar moet afstemmen. Die expert heeft inmiddels zijn werkzaamheden aangevat.

Ten slotte werd beslist dat het personeel bij de CDVU dringend moet worden versterkt. Ook werd beslist dat er bijkomende investeringen in informatica moeten komen. Het behoort tot de bevoegdheid van collega Reynders om die maatregelen toe te passen. Ik zal niet nalaten hem daar geregeld op te wijzen. Met een versterkte en meer geïnformatiseerde CDVU kunnen de kinderziekten stilaan tot het verleden gaan behoren.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik neem er akte van dat de minister recent een aantal maatregelen heeft genomen om het probleem op te lossen. Ik noteer wel dat er een wetswijziging nodig is. Het zal dus nog enkele maanden duren voor de situatie in orde komt. Ik dring aan op spoed, want gezien de sociale gevolgen, is de situatie voor heel wat gezinnen onaanvaardbaar.

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Het wetsontwerp waarover ik sprak betreft enkel de verzelfstandiging van het sociaal secretariaat. Dat staat los van de problematiek van het weddenbeheer, wat de bevoegdheid is van de CDVU. De versterking van de CDVU is het hoofdprobleem en dat kan worden aangepakt zonder dat het ontwerp moet worden goedgekeurd.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - En ce qui concerne le Secrétariat social centralisé de la Police fédérale, le mois dernier, en conseil communal, nous avons encore dû rectifier un certain nombre de barèmes. Soit on rend ce service opérationnel, soit on le décentralise en le rapprochant des zones et en laissant même, à certaines, le soin d'élaborer leurs règles internes afin d'éviter des mouvements spontanés uniquement dus à des retards ou à des erreurs. Pour la bonne entente des deux éléments de la police intégrée, il est primordial que tout soit mis en oeuvre pour assurer un fonctionnement correct de ces services.