3-811/2

3-811/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

13 JULI 2004


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES de BETHUNE EN THIJS

Art. 3

In § 1, 1º, eerste gedachtestreepje, van het voorgestelde artikel het woord « aanwijzingen » vervangen door de woorden « elementen die aantonen ».

Verantwoording

Als een vreemdeling kan worden uitgewezen omdat één der lidstaten meent dat er tegen hem een vermoeden bestaat dat hij een ernstig strafbaar feit zal plegen of dat er concrete aanwijzingen bestaan, dan komt het vermoeden van onschuld in het gedrang. Hier dreigt een subjectieve en niet-uniforme benadering land per land. De Engelse tekst van de richtlijn spreekt hierbij over « solid evidence », en de Franse tekst over « indices réels », wat niet hetzelfde is. Het is dus niet zeker of de Nederlandse vertaling van de richtlijn correct is.