3-126/6

3-126/6

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

7 JULI 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd onder het opschrift Doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren .

Art. 3

In hoofdstuk IIbis van titel VIII van het Strafwetboek wordt een artikel 422quinquies ingevoegd, luidende :

Art. 422quinquies. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt onder verantwoordelijke verstaan de persoon, eigenaar of bezitter van een gezelschapsdier die er gewoonlijk voor zorgt of onder wiens direct toezicht het dier staat.

Onder gezelschapsdier wordt verstaan een dier dat door de mens in het bijzonder thuis en voor zijn genoegen en gezelschap wordt gehouden of bedoeld is om gehouden te worden.

Art. 4

In hoofdstuk IIbis van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 422sexies ingevoegd, luidende :

Art. 422sexies. Hij die door toedoen van het gezelschapsdier waarvoor hij verantwoordelijk is, opzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk I van Boek II, titel VIII van dit wetboek, inzake moord en doodslag.

Art. 5

In hoofdstuk IIbis van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 422septies ingevoegd, luidende :

Art. 422septies. Hij die door toedoen van het gezelschapsdier waarvoor hij verantwoordelijk is, opzettelijk of onopzettelijk iemand lichamelijk letsel toebrengt, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I en II van Boek II, titel VIII van dit wetboek, inzake het opzettelijk of onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel.

Art. 6 (nieuw)

De burgemeester van de gemeente van de eigenaar van het dier dat het lichamelijk letsel heeft toegebracht, kan het dier door een dierenarts laten doden.