3-126/4

3-126/4

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

1 JULI 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren


AMENDEMENTEN


Nr. 4 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COLLAS

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ In hoofdstuk I van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 397bis (nieuw) ingevoegd, luidende :

« Art. 397bis. ­ Het feit dat een persoon een gezelschapsdier waarvoor hij zorgt, opzettelijk aanhitst of opzettelijk nalaat terug te houden wanneer dat dier een voorbijganger aanvalt of vervolgt, en zulks de dood ten gevolge heeft, wordt eveneens doodslag genoemd. De dader wordt gestraft met levenslange opsluiting. »

Verantwoording

De wetgevingsdiensten van de Senaat hebben terecht gewezen op het gebrek aan samenhang tussen de ontwerptekst en de begrippen doodslag en slagen en verwondingen in de huidige bepalingen van het Strafwetboek. Bijgevolg beantwoordt dehiërarchie van de opgelegde straffen niet langer aan een logisch schema dat overeenstemt met de ernst van de feiten.

Het lijkt ons aangewezen de voorgestelde bepalingen te doen aanleunen bij de bestaande artikelen van het Strafwetboek door te verwijzen naar de specifieke verzwarende omstandigheid die het gebruik van een gevaarlijk dier om verwondingen toe te brengen oplevert.

NB. Amendement nr. 1 wordt het subsidiair amendement.

Nr. 5 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COLLAS

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ A) In hoofdstuk I van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 402bis (nieuw) ingevoegd, luidende :

« Art. 402bis. ­ Met gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van 1,24 tot 12,39 euro wordt gestraft hij die door toedoen van het gezelschapsdier waarvoor hij verantwoordelijk is, bij een ander opzettelijk een ziekte of een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid veroorzaakt. »

B) In hoofdstuk I van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 403bis (nieuw) ingevoegd, luidende :

« Art. 403bis. ­ De straf is opsluiting, wanneer een persoon door toedoen van het gezelschapsdier waarvoor hij verantwoordelijk is, bij een ander opzettelijk hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid veroorzaakt. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 4.

NB. Amendement nr. 2 wordt het subsidiair amendement.

Nr. 6 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER COLLAS

Art. 6

Een artikel 6 toe voegen, luidende :

« Art. 6. ­ In hoofdstuk I van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 404bis (nieuw) ingevoegd, luidende :

« Art. 404bis. ­ Indien door toedoen van een gezelschapsdier de slagen en verwondingen opzettelijk worden toegebracht, maar zonder het oogmerk om te doden, en toch de dood veroorzaken, wordt de schuldige, die verantwoordelijk is voor het dier, gestraft met dwangarbeid van vijftien jaar tot twintig jaar. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 4. Deze mogelijkheid (doden zonder het oogmerk om te doden) staat niet uitdrukkelijk vermeld in het voorstel. De interpretatie zorgt voor twijfel. Die wordt op die manier opgeheven.

Christine DEFRAIGNE.
Berni COLLAS.

Nr. 7 VAN DE HEER POTY

Art. 3

In dit artikel, het tweede lid van het voorgestelde artikel 422quinquies vervangen als volgt :

« Onder gezelschapsdier wordt verstaan een dier dat door de mens in het bijzonder thuis en voor zijn genoegen en gezelschap wordt gehouden of bedoeld is om gehouden te worden. »

Verantwoording

Zie : dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

Het dispositief neemt de tekst over van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gezelschapsdieren, opgemaakt te Straatsburg en goedgekeurd door de wet van 18 oktober 1991.

Deze definitie staat overigens vermeld in de toelichting van het wetsvoorstel.

Nr. 8 VAN DE HEER POTY

(Subsidiair amendement op amendement nr. 7)

Art. 4

In dit artikel telkens het woord « opsluiting » vervangen door het woord « gevangenisstraf ».

Verantwoording

Zie : dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 9 VAN DE HEER POTY

(Subsidiair amendement op amendement nr. 7)

Art. 4

In dit artikel de woorden « van vijftig frank tot duizend frank » vervangen door de woorden « van één euro tot vijfentwintig euro ».

Verantwoording

Zie : dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

De bedragen moeten in euro worden vermeld.

Nr. 10 VAN DE HEER POTY

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ In hoofdstuk IIbis van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 422sexies ingevoegd, luidende :

« Art. 422sexies. ­ Hij die door toedoen van het gezelschapsdier waarvoor hij verantwoordelijk is, opzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenissstraf en met geldboete of met een van die straffen alleen, overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I en II van titel VIII van dit wetboek, inzake moord en doodslag. »

Verantwoording

Zie : dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

Het dispositief moet de strikte logica van de straffen van het Strafwetboek nauwgezet volgen.

Nr. 11 VAN DE HEER POTY

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ In hoofdstuk IIbis van titel VIII van boek II van het Strafwetboek wordt een artikel 422septies ingevoegd, luidende :

« Art. 422septies. ­ Hij die door toedoen van het gezelschapsdier waarvoor hij verantwoordelijk is, opzettelijk of onopzettelijk iemand lichamelijk letsel toebrengt, wordt gestraft met gevangenissstraf en met geldboete of met een van die straffen alleen, overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken I en II van titel VIII van dit wetboek, inzake het opzettelijk of onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. »

Verantwoording

Zie : dienst Wetsevaluatie van de Senaat.

Het dispositief moet de strikte logica van de straffen van het Strafwetboek nauwgezet volgen.

Francis POTY.