3-68

3-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over źde registratie van wapens in het Centraal Wapenregister╗ (nr. 3-315)

De voorzitter. - De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In januari 2002 keurde de Ministerraad op voorstel van de minister van Justitie een voorontwerp van wet goed over de vuurwapens. Dit voorontwerp van wet sluit aan bij de circulaire van de Europese Gemeenschap van 1991 en bij de werkzaamheden van de Internationale Conferentie van de Verenigde Naties met betrekking tot de onwettige wapenhandel.

Het doel van deze wet is dat BelgiŰ deel uitmaakt van een proces dat erop gericht is de onwettige wapenhandel te voorkomen, te bestrijden en alle aspecten ervan uit te roeien. Hiervoor worden twee uitgangspunten gehanteerd.

Enerzijds moet de volledige opspoorbaarheid worden verzekerd van alle wapens die ons land binnenkomen, zelfs van de wapens die bestemd zijn om opnieuw te worden uitgevoerd. De opspoorbaarheid wordt verzekerd door de testbank in Luik, waar alle vervaardigde of ingevoerde wapens worden aangegeven, en door het Centraal Wapenregister, het CWR, de gegevensbank waarin deze gegevens worden geregistreerd. Het CWR heeft als opdracht de taak te vergemakkelijken van de overheden en de diensten die bevoegd zijn om de aanvragen voor machtigingen of vergunningen te ontvangen en om de dossiers bij te houden. Het CWR werkt ook voor de politiediensten en voor de administratieve en gerechtelijke overheden. De federale politie wordt belast met de controle op de wapenhandelaars.

Anderzijds wil de wet de wapenmarkt beveiligen. De gouverneurs reiken de vergunningen uit en een federale wapendienst werd in het leven geroepen om het beroep tegen beslissingen van de gouverneur te behandelen en de controle erop te verzekeren. Het opzet is de strijd aan te gaan tegen de verspreiding van krachtige wapens die vaak in de zware criminaliteit gebruikt worden.

Elk ingevoerd of vervaardigd wapen moet worden geregistreerd in het CWR. Volgens sommige wapenhandelaars gebeurt dat echter niet. De lokale politiediensten vullen nieuwe gegevens niet aan en geven als oorzaak informaticaproblemen. Weet de minister in welke mate deze wapendiensten elk wapen registreren? Is er een achterstand? Zo ja, wat gaat ze eraan doen?

Zijn er rapporten en cijfers beschikbaar over de invoer van gegevens in het CWR? Wordt het CWR door alle betrokken overheden volledig ingevuld en gebruikt voor het uitwerken van statistieken?

Hoe vaak heeft de federale wapendienst de beslissingen van de gouverneurs om wapenvergunningen te leveren afgewezen? Op basis van welke gronden?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Elk wapen dat moet worden geregistreerd, bij verkoop of wanneer het overgaat naar een nieuwe houder, moet in het Centraal Wapenregister (CWR) worden geregistreerd. Deze registratie verloopt momenteel met enige vertraging omdat bepaalde politiekorpsen nog niet helemaal via informaticasystemen verbonden zijn. De Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Politie legt momenteel de laatste hand aan een actieplan om deze problemen op te lossen. Om die redenen kan minister Onkelinx thans geen actuele en volledige gegevens verstrekken.

De gouverneurs verwerken op hun niveau van de registratie de gegevens, alvorens die doorgestuurd worden naar het CWR. Dit dossier wordt momenteel bestudeerd maar er zullen belangrijke investeringen nodig zijn, zowel in personeel als in informaticamateriaal, om deze dienst hoge prestaties te laten leveren en om een pertinente controle te garanderen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik ben niet veel wijzer geworden. Er zijn geen cijfers voorhanden en er is niets bekend over de beslissingen van de gouverneurs. Er is dus een probleem.