Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-875 van de heer Caluwé d.d. 25 maart 2004 (N.) :
Verkiezingen. ­ Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ­ Kandidatenlijsten. ­ Formaat.

Naar aanleiding van de laatste senaatsverkiezingen werden ook in het Brusselse, zoals het hoort, de kandidatenlijsten uitgehangen.

Eigenaardig was wel dat de lijsten van het Vlaamse kiescollege op verschillende plaatsen (met name in de stad Brussel, hoofdstad van het Koninkrijk) in een merkelijk kleiner formaat werden uitgehangen dan deze van het Franse kiescollege.

1. Is dit geoorloofd ? Schendt dit het gelijkheidsbeginsel niet ?

2. Werden terzake ondertussen reeds onderrichtingen verstrekt teneinde dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden ?

3. Zou terzake het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn componenten, juist omwille van hun hoofdstedelijke functie, geen bijzondere inspanning moeten leveren teneinde beide gemeenschappen op voet van gelijkheid te behandelen ?

Antwoord : Artikel 127, tweede lid, van het Kieswetboek, voorziet de aanplakking van de kandidatenlijst in de gemeenten voor de verkiezing van de federale wetgevende kamers.

Een identieke bepaling bestaat voor de verkiezing van het Europees Parlement en voor de verkiezing van de gewest- en gemeenschapsraden (artikel 23, tweede en derde lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement; artikel 16, § 2, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur; artikel 13, § 2, tweede en derde lid, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen; artikel 25, § 2, eerste en tweede lid, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen).

In de onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van 13 juni 2004 wordt het benadrukt dat :

« Het hoofdbureau doet de kandidatenlijsten aanplakken in al de gemeenten van de kieskring in de vorm van het stembiljet waarvan het de tekst heeft opgemaakt, eventueel in aanwezigheid van de getuigen die werden aangewezen om bij de verrichtingen van het hoofdbureau aanwezig te zijn.

Het aanplakbiljet vermeldt in blokletters met zwarte inkt de naam, voornamen, beroepen en hoofdverblijfplaats van de kandidaten. Het maakt eveneens melding van de onderrichtingen voor de kiezer. »

Daar de aanplakking de kandidatenlijsten in de vorm van het stembiljet vermeldt, moeten alle lijsten dezelfde afmetingen hebben.

Dienstigheidshalve bezorg ik mijn antwoord op uw vraag aan de voorzitter van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van het Europees Parlement, die eveneens de voorzitter is van het gewestbureau voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.