3-61

3-61

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JUNI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

De situatie in Congo

Debat

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Kosovo» (nr. 3-339)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan de minister van Financiën over «de onaanvaardbare ongelijke toepassing van de verkeersboetewet» (nr. 3-331)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het seponeringsbeleid van de parketten in het Waals Gewest inzake verkeersovertredingen» (nr. 3-340)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de malaise bij het Gentse Hof van Beroep» (nr. 3-336)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de gezondheid in de gevangenissen» (nr. 3-341)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Financiën over «de Dienst voor Alimentatievorderingen» (nr. 3-334)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de concessie voor een casino in Brussel» (nr. 3-330)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het beleid met betrekking tot de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer die worden begaan door de prioritaire voertuigen» (nr. 3-338)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de voorraadverplichting van aardolieproducten» (nr. 3-333)

Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Stuk 3-609) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (Stuk 3-610)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Stuk 3-609) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (Stuk 3-610)

Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (Stuk 3-661)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering (Stuk 3-690)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Stuk 3-609) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Stuk 3-610) (Nieuw opschrift)
Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (Stuk 3-661)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering (Stuk 3-690)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de relatie tussen cannabisgebruik en depressies» (nr. 3-337)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk over «het gezondheidstoezicht op stagiairs» (nr. 3-335)

Vraag om uitleg van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de haalbaarheid van de Millenniumdoelstellingen» (nr. 3-288)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de nefaste invloed van de sterk gestegen olieprijs op de Belgische economie» (nr. 3-284)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de hoge Belgische energieprijzen» (nr. 3-285)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het beheer van explosieven in België» (nr. 3-262)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het personeelskader bij de diverse griffies» (nr. 3-286)

Vraag om uitleg van de heer Jean-François Istasse aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de moeilijkheden bij de toepassing van de hervorming van het vzw-recht» (nr. 3-287)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het tekort aan voogden voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 3-281)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de erkende centra voor medisch begeleide voortplanting en de problematiek van de draagmoeders in België» (nr. 3-282)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit» (nr. 3-279)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in de Soedanese regio Darfur» (nr. 3-280)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het misbruiken van tienermeisjes door VN-blauwhelmen in Congo» (nr. 3-283)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken over «de implementatie van Europese wetgeving in het interne recht» (nr. 3-278)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschap van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Parket-generaal
Auditoraat-generaal
Arbeidshof
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Zilverfonds