3-60

3-60

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MEI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de schending van het territorialiteitsprincipe» (nr. 3-320)

De voorzitter. - Mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, antwoordt namens de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De Vereniging voor de Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen geeft in Vlaanderen een tweemaandelijks Franstalig blad uit, `Nouvelles de Flandre' genaamd. Dat gebeurt, zoals het blad zelf vermeldt, `met de steun en de hulp van de COCOF.' Uiteraard gaat het hier om een schending van het territorialiteitsbeginsel. In de jaren '90 werd een gelijkaardig blad in de brede rand rond Brussel op 100.000 exemplaren verspreid met de steun van de Franse Gemeenschap. Het Vlaamse Parlement heeft in 1993 en 1994 tegen de begroting van de Franse Gemeenschap een klacht ingediend bij het Arbitragehof wegens bevoegdheidsoverschrijding en schending van het territorialiteitsbeginsel. Het Arbitragehof heeft tot tweemaal toe een aantal artikelen van de begroting van de Franse Gemeenschap vernietigd. Nu rijst eenzelfde probleem.

Werd deze kwestie reeds besproken op het Overlegcomité?

Indien niet, is de minister bereid naar aanleiding van deze zaak de schending van het territorialiteitsbeginsel op de agenda van het Overlegcomité te plaatsen?

Mevrouw Freya Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling. - Het Overlegcomité heeft zich nog niet over deze kwestie gebogen. Het is juist dat dit initiatief mogelijk een inbreuk betekent van de COCOF op de bevoegdheid op het vlak van cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. Het komt echter, omwille van de Vlaamse autonomie, aan de Vlaamse Gemeenschap toe om die zaak op de agenda van het Overlegcomité te plaatsen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Dat is juist, maar het Vlaamse Parlement komt momenteel niet meer bijeen, anders had ik de vraag daar kunnen stellen. Niets belet dat de federale overheid het initiatief neemt om deze algemene, principiële kwestie te bespreken.