3-57

3-57

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 MEI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over ęde inkomsten van personen onder elektronisch toezichtĽ (nr. 3-246)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Door de overbevolking in de gevangenissen worden steeds meer gedetineerden onder elektronisch toezicht geplaatst. Die gedetineerden kunnen geen aanspraak maken op het leefloon en vallen dus ten laste van het ministerie van Justitie. Om onder elektronisch toezicht te kunnen staan, moeten de gedetineerden een verblijfplaats hebben en in afwachting van een meer geavanceerd systeem, ook over een vaste telefoonaansluiting beschikken. In principe moeten ze ook in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De FOD Justitie kent een financiŽle tegemoetkoming toe aan gedetineerden met een klein vermogen. De vergoeding bedraagt 522 euro per maand voor een alleenstaande en 373,50 euro voor een samenwonende. De tegemoetkoming is minder dan het leefloon dat de absolute minimumgrens is om menswaardig te kunnen leven.

Graag kreeg ik van de vice-eerste minister een antwoord op volgende vragen.

Heeft de minister de intentie de vergoeding voor de gedetineerden onder elektronisch toezicht op te trekken tot het leefloon? Zo ja, wie zal dat betalen? Komt de financiŽle tegemoetkoming volledig ten laste van de lokale besturen indien de OCMW's het bedrag moeten bijpassen?

De OCMW's weten niet wanneer een gedetineerde onder elektronisch toezicht wordt geplaatst en recht heeft op een financiŽle tegemoetkoming. Alleen wanneer de gedetineerde dat zelf vrijwillig meedeelt, is het OCMW op de hoogte.

Voorziet de vice-eerste minister in coŲrdinatie en communicatie tussen het Nationaal Centrum Elektronisch Toezicht en de OCMW's? Zo ja, hoe zal dat werken?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Mevrouw Thijs heeft gelijk. Gedetineerden die onder elektronisch toezicht staan, hebben inderdaad geen recht op het leefloon. Artikel 39 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie bepaalt inderdaad dat "de betaling van het leefloon wordt opgeschort tijdens de periode waarin een persoon wordt geplaatst, ten laste van de overheid, in een instelling van om het even welke aard, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing en tijdens de periode waarin een persoon een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven blijft op de rol van een strafinrichting". Dat artikel wordt ook toegepast voor de gedetineerden onder elektronisch toezicht voor zover ze ingeschreven blijven op de rol van de strafinrichting en dus verder worden beschouwd als zijnde gedetineerd.

Rekening houdend met deze situatie, kent de FOD Justitie aan die gedetineerden die niet over inkomsten beschikken, een forfaitaire vergoeding toe die dicht bij het leefloon ligt. Het is inderdaad niet normaal dat gedetineerden tijdens hun detentie door de administratie van de strafinrichtingen ten laste worden genomen, maar dat ze over geen enkele bron van inkomsten beschikken wanneer ze onder elektronisch toezicht staan.

Zoals gezegd hebben de personen die onder elektronisch toezicht staan momenteel geen recht op het leefloon. De OCMW's bieden hen dan ook geen hulp. De huidige reglementering maakt het in elk geval mogelijk eventuele fraude die wordt gepleegd door personen die ten onrechte vergoedingen ontvangen, te bestraffen.

Wat de toekomst betreft, ligt het dossier op de tafel van de minister van Maatschappelijke Integratie.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De minister zegt dat het inkomen van gedetineerden onder elektronisch toezicht iets lager ligt dan het leefloon. We weten allemaal dat gedetineerden het heel moeilijk hebben om werk te vinden. Thuiswerk is in onze maatschappij nog altijd niet ingeburgerd. Een alleenstaande kan van 522 euro per maand geen huis meer huren. Zelfs een kleine studio kost al te veel. Er is dus wel degelijk een probleem. Als we meer mensen onder elektronisch toezicht willen plaatsen, dan moeten we ook aandacht hebben voor de financiŽle kant van de zaak. Ik ben blij te horen dat het dossier ter tafel ligt en hoop dan ook dat er binnenkort een oplossing wordt gevonden.