3-56

3-56

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 MAI 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au premier ministre, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, à la ministre de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «les photos aériennes mises à disposition par le site web de GIS-Vlaanderen» (nº 3-229)

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Sedert eind maart - de aanslagen van 11 maart in Madrid hopelijk niet indachtig - kan men op de website van GIS-Vlaanderen terecht voor gedetailleerde kleurenfoto's van Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Deze foto's werden vanuit een vliegtuig op 1.800 meter boven de grond gemaakt en nadien bewerkt. Tegen 2005 zou heel Vlaanderen in beeld worden gebracht. Deze luchtfoto's zouden bovendien alle drie à vijf jaar worden bijgewerkt.

Wie dat wenst, kan binnenkort zelfs een CD-rom aanschaffen met de beschikbare foto's, wat natuurlijk handig is voor de lokale besturen om via deze foto's een duidelijk zicht te krijgen op de ruimtelijke ordening in de betrokken steden en gemeenten.

Deze foto's zijn echter zo gedetailleerd dat ook persoonlijke gegevens kunnen worden waargenomen. Daarop is bijvoorbeeld ook te zien wie ligt te zonnen in zijn tuin.

Bovendien worden gebieden en gebouwen in Vlaanderen en Brussel via deze website volledig openbaar gemaakt, zoals het Koninklijk Paleis en de gebouwen van de NAVO. Op de foto's die ik bij me heb, is naast de vestiging van de gebouwen zelfs de kleur van de wagens te zien. In een tijd van bestrijding van terrorisme vind ik het nochtans niet evident dat iedereen op een website de NAVO-gebouwen kan bespieden.

My home is my castle vormt een basisregel in de wet op de bescherming van de privacy, maar voortaan zal men op luchtfoto's kunnen analyseren wanneer er wordt gezwommen en welke wagens op de oprit geparkeerd staan. In het land van Orwell gebeurt dit net als de bevolkingstelling geruisloos.

Met toenemende verbazing constateer ik dat de praktijken van de Vlaamse overheid, in een tijd waarin het terrorisme meer is dan theorie, een veiligheidsprobleem opleveren.

Werd voor het publiceren van deze foto's advies verleend door de privacycommissie?

Vindt de minister het verantwoord dat dergelijke gedetailleerde informatie van sommige belangrijke gebouwen en installaties door iedereen die toegang heeft tot het internet, kan worden geraadpleegd?

Acht de minister het wenselijk deze gebouwen of installaties alsnog op te nemen in de lijst van gemaskeerde gebieden?

Acht de minister het aangewezen met de Vlaamse overheid overleg te plegen om andere bijkomende maatregelen uit te werken opdat dergelijke foto's niet misbruikt zouden kunnen worden?

Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - De minister van Binnenlandse Zaken vroeg me volgend antwoord te geven.

Volgens mijn informatie werd er geen advies gevraagd aan de privacycommissie. Volgens GIS-Vlaanderen geven de beelden geen details weer die kunnen leiden tot een schending van de privacy. Het zijn foto's die vanuit een vliegtuig genomen worden en die minder gedetailleerd zijn dan de foto's die via een commerciële satelliet kunnen worden gemaakt.

Vandaag kan steeds meer informatie via het internet geraadpleegd worden. Ook luchtfoto's zijn op diverse sites beschikbaar of worden in allerhande commerciële toepassingen gebruikt. Ik denk aan de verkoop van luchtfoto's van woningen, aan brochures van vastgoedmakelaars, aan allerhande boeken en atlassen. GIS-Vlaanderen is bijgevolg niet de enige bron van dergelijke informatie. De informatie die via GIS-Vlaanderen beschikbaar is, is volgens het crisiscentrum dat ik hierover geraadpleegd heb, dan ook niet van dien aard dat ze het risico op terroristische aanslagen vergroot.

Gezien de ruime beschikbaarheid van diverse luchtfoto's op het internet en in commerciële toepassingen, denk ik dat het ook weinig zin heeft bepaalde gebouwen of installaties op te nemen in een lijst met gemaskeerde gebieden.

Er wordt regelmatig overleg gepleegd met de Vlaamse overheid. Indien maatregelen nodig zijn, zal ik niet nalaten deze te nemen. Met de geavanceerde technologie die vandaag algemeen toegankelijk is, lijkt het me echter absoluut onmogelijk om de beschikbaarheid van luchtfoto's te verbieden of te vermijden.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Dit is een uitzonderlijk ontgoochelend antwoord. De minister zegt: `Er is een praktijk en we moeten die aanvaarden.' Vandaag is het technisch perfect mogelijk om iedereen te bespieden en alle woningen af te luisteren, maar daarom moeten we dat nog niet toestaan. Ik heb hier de foto's van de vestiging van de NAVO. Zeggen dat dit geen veiligheidsrisico's inhoudt, verbaast me. Ik begrijp niet dat er instructies zijn in verband met te maskeren gebieden, maar dat dit gebied voor GIS-Vlaanderen openbaar domein is. Mijn vraag om uitleg heeft in elk geval de verantwoordelijkheden blootgelegd en ik overweeg een wetgevend initiatief te nemen in verband met de toegankelijkheid van deze foto's. De opvatting dat het feit de norm is, deel ik uiteraard niet.