3-56

3-56

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 MAI 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jurgen Ceder au premier ministre et à la ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances sur «le rôle joué par le CECLR dans l'incident impliquant des demandeurs d'asile à l'aéroport de Zaventem» (nº 3-302)

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Vorige week hebben een aantal actievoerders belet dat vijf Afrikanen, na maanden van chantagepogingen om het land binnen te geraken, vrijwillig naar hun land van herkomst zouden vertrekken.

Na een beschikking van de Brusselse Raadkamer mochten de betrokken Afrikanen niet langer onder dwang vanuit een gesloten opvangcentrum worden teruggestuurd. Aangezien de basisbeslissing tot terugdrijving rechtsgeldig blijft, werd beslist hen in de transitzone van Zaventem te droppen. Elk moment kregen zij de kans het vliegtuig te nemen, maar ze weigerden steevast ieder verzoek. Intussen waren zij aangewezen op hulp van de politie en de luchthavenaalmoezenier.

Vorige week kwam hierin verandering. De vijf Afrikanen, vier Congolezen en een Angolese dame, beslisten om toch vrijwillig te vertrekken. Dat was echter gerekend zonder de actie van politici van PS en Ecolo, waaronder senator Durant, in aanwezigheid van sommige medewerkers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Via GSM hebben de actievoerders op de Afrikanen ingepraat en hen diets gemaakt dat ze toch grote kans maakten om het land binnen te komen. Bijgevolg wilden de vijf logischerwijs niet langer aan boord stappen.

De heer Francis Van den Eynde interpelleerde in de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken minister Dewael reeds over de mogelijke betrokkenheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. De minister antwoordde dat hij niet zal nalaten de door zijn administratie opgestelde klachten aan de minister van Ambtenarenzaken toe te zenden. Het Centrum bracht de Dienst Vreemdelingenzaken immers in een moeilijk parket.

Ik wens de minister daar nog enkele vragen over te stellen.

Ten eerste, welke rol speelde het Centrum in dit incident? Wie nam hierin het initiatief en was de minister van dit alles op de hoogte?

Ten tweede, moet het Centrum zich niet te allen tijde neutraal opstellen?

Ten derde, is de minister reeds op de hoogte van de inhoud van de klachten die minister Dewael haar heeft gezonden? Hoe staat de minister tegenover de geformuleerde klachten?

Ten vierde, overweegt de minister sancties tegenover de betrokkenen van het Centrum?

Mevrouw Marie Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - De aanwezigheid van het Centrum op de luchthaven kadert in de wettelijke opdracht van het centrum, namelijk waken over de fundamentele rechten van vreemdelingen die zich in België bevinden.

Het Centrum, noch zijn personeel, heeft geprobeerd de individuele beslissing van de personen in de transitzone te beïnvloeden.

Ik heb van de diensten van minister Dewael geen enkele klacht ontvangen. Ik heb in het verslag van de commissie Binnenlandse Zaken van 4 mei 2004 wel gelezen dat de minister niet zou nalaten om de bemerkingen inzake het optreden van bepaalde personeelsleden van het Centrum, die door mijn administratie werden gemaakt, over te zenden aan zijn bevoegde collega, mevrouw Arena.

Er is dus nergens sprake van enige klacht. Bij de directie van het Centrum, noch bij mijn kabinet is er een klacht van de diensten van minister Dewael binnengekomen.

Gelet op het voorgaande, kan ik enkel besluiten dat het personeelslid van het Centrum geen enkele fout heeft gemaakt. Ik ben dus geenszins van plan het Centrum te bestraffen.

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Ik stel vast dat ofwel de vertegenwoordiger van het Centrum ofwel de verantwoordelijke van de Dienst Vreemdelingenzaken liegt. Die laatste heeft echter wel degelijk duidelijk gezegd, de minister heeft dat bevestigd, dat het personeelslid van het CGKR bij de actie was betrokken.

Het is mogelijk dat de klacht van minister Dewael nog onderweg is. Ik zal de minister daar later nog over ondervragen.