3-435/3

3-435/3

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

5 MEI 2004


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER WILLEMS C.S.

Art. 2

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) In de ontworpen § 4, eerste lid, de inleidende woorden « Onverminderd de bepalingen van artikel 19, eerste lid » vervangen door de woorden « In afwijking van artikel 19, eerste lid »;

B) In de ontworpen § 4, eerste lid, de woorden « verkozen handelsagent » vervangen door de woorden « in dat orgaan verkozen handelsagent »;

C) In de ontworpen § 4, tweede lid, het woord « bijvoorbeeld » vervangen door de woorden « onder meer »;

D) In de ontworpen § 4, derde lid, tussen het woord « zonder » en de woorden « ernstige tekortkoming », het woord « een » invoegen;

E) In de ontworpen § 5, eerste lid, de eerste zin vervangen als volgt : « Bovendien kan de handelsagentuurovereenkomst met een handelsagent die kandidaat is voor het paritair overlegorgaan niet eenzijdig worden beëindigd door de principaal vanaf de kandidaatstelling tot aan de eerste vergadering van het nieuw gekozen overlegorgaan »;

F) In de ontworpen § 5, derde lid, tussen de woorden « zonder dat er sprake is van » en de woorden « een ernstige tekortkoming », de woorden « een uitzonderlijke omstandigheid of » invoegen;

G) In de ontworpen § 5, het derde lid aanvullen als volgt : « onverminderd de andere voor de handelsagent uit de wet voortvloeiende rechten naar aanleiding van de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst. »;

H) Het laatste lid van de ontworpen § 5 schrappen.

Verantwoording

Deze wijzigingen houden louter technische correcties in.

Nr. 3 VAN DE HEER WILLEMS C.S.

Art. 2

Paragraaf 4 aanvullen met een lid, luidende :

« Deze bepalingen blijven van toepassing tijdens een periode van zes maanden vanaf de beëindiging van het mandaat in het paritair overlegorgaan. Het mandaat eindigt op de datum van de eerste vergadering van het nieuw verkozen paritair overlegorgaan. »

Verantwoording

Deze bepaling was oorspronkelijk opgenomen in de voorgestelde § 5 van artikel 18. Aangezien deze paragraaf evenwel uitsluitend de kandidaten voor het paritair overlegorgaan betreft, moet deze tekst opgenomen worden in fine van de ontworpen § 4 die handelt over de verkozen leden van dat orgaan.

Luc WILLEMS.
Christiane VIENNE.
Mimount BOUSAKLA.