3-52

3-52

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een eresenator

Aanwijzing van deskundigen door de Senaat voor de aanstaande verkiezingen

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de ontbinding van stichtingen» (nr. 3-283)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de vernieuwing van de Moslimexecutieve» (nr. 3-284)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het chronisch gebrek aan middelen, de logge aanwervingsprocedure en de slechte betaling van het personeel van de Staatsveiligheid» (nr. 3-287)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het inwinnen en verwerken van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot personen, op grond van een redelijk vermoeden van strafbare feiten die worden of zouden worden gepleegd inzake seksueel misbruik van minderjarigen» (nr. 3-209)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het Nationaal Actieplan Kinderen en de nationale commissie voor de rechten van het kind» (nr. 3-215)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Landsverdediging over «het beroep dat werd ingesteld door de Staat tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de zaak van het luchtvaartongeval waarbij een Mirage-5 en een burgertoestel betrokken waren op 25 juni 1986» (nr. 3-282)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Financiën over «de bezorging van de individuele fiches nr. 281 aan de belastingplichtigen met Staatsinkomsten» (nr. 3-285)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de Europese richtlijn over de octrooieerbaarheid van software» (nr. 3-286)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de Nationale Plantentuin van Meise» (nr. 3-219)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de meest recente vertragingen van de werken aan het Berlaymontgebouw» (nr. 3-221)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de specifieke problemen in het gerechtelijk arrondissement Eupen» (nr. 3-210)

Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn (Stuk 3-586) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, de daaromtrent gevoerde actie en de dubbele kandidaatstelling voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement» (nr. 3-217)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ontbreken van brandstatistieken in ons land» (nr. 3-220)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn (Stuk 3-586) (Tweede behandeling)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de risico's van het gebruik van ioniserende branddetectoren» (nr. 3-211)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de vzw Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG) voor de uitvoering van het programma Gemeentelijke Internationale Samenwerking» (nr. 3-214)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC» (nr. 3-227)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de verlenging van het adoptieverlof» (nr. 3-213)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zeer ongelijke risico's om te sterven in de verschillende Belgische ziekenhuizen» (nr. 3-216)

Vraag om uitleg van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de tarieven voor keuringsrechten voor verse vis en diepvriesproducten verschuldigd aan het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK)» (nr. 3-208)

Vraag om uitleg van mevrouw Amina Derbaki Sbaï aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de controles op Belgische burgers in de Verenigde Staten» (nr. 3-222)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het regeringsbeleid met betrekking tot het lot van Ingrid Betancourt» (nr. 3-224)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind» (nr. 3-212)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Antwoorden van de regering op een resolutie van de Senaat
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hof van Beroep
Hof van Cassatie
Parket
Rechtbank van eerste aanleg
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Arbeidsauditoraat
Arbeidsrechtbank
Rechtbank van koophandel
Kansspelcommissie
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Europees Parlement