3-51

3-51

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de aanwending van logistieke assistenten in de rusthuizen- en gehandicaptensector» (nr. 3-278)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de beveiliging van draadloze netwerken in ziekenhuizen en bij overheidsdiensten» (nr. 3-279)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Delcrederedienst en de publieke ontwikkelingshulp» (nr. 3-273)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Landsverdediging over «de openbare verkopen van Defensie» (nr. 3-270)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Landsverdediging over «de herstructurering van het Amerikaanse leger overzee en de invloed hiervan op de andere NAVO-lidstaten» (nr. 3-280)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Delcrederedienst en de publieke ontwikkelingshulp» (nr. 3-273)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo» (nr. 3-262)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de onlineverkoop van NMBS-reisbiljetten» (nr. 3-269)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de strafbaarstelling van schijnhuwelijken» (nr. 3-274)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de massale doding van zeehonden» (nr. 3-271)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het langdurig verblijf van Congolese reizigers in de transitzone van de luchthaven» (nr. 3-277)

Debat over het veiligheidsbeleid

Voortzetting

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997 (Stuk 3-487)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 (Stuk 3-505)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 (Stuk 3-506)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001 (Stuk 3-521)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en het Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994 (Stuk 3-526)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003 (Stuk 3-544)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameakkoord), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Tirana op 17 april 2001 (Stuk 3-548)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten:
a) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk;
b) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk;
c) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld (Stuk 3-570) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (van de heer Alain Destexhe c.s., Stuk 3-580)

Bespreking
Bespreking van de amendementen

Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 (Stuk 3-562)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten:
a) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk;
b) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comités voor preventie en bescherming op het werk;
c) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld (Stuk 3-570) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997 (Stuk 3-487)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 (Stuk 3-505)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 (Stuk 3-506)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001 (Stuk 3-521)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en het Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994 (Stuk 3-526)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003 (Stuk 3-544)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameakkoord), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Tirana op 17 april 2001 (Stuk 3-548)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 (Stuk 3-562)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (van de heer Alain Destexhe c.s., Stuk 3-580)

Bijzondere commissie «Globalisering»

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer René Thissen aan de minister van Financiën over «de maatregelen ter bestrijding van fraude in casino's» (nr. 3-272)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Financiën en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de rol van de douanediensten in de beveiliging van havens» (nr. 3-275)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de minister van Financiën over «het beleid van de regering ten aanzien van de winsten gerealiseerd met de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank» (nr. 3-276)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Financiën en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de huisvesting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen» (nr. 3-281)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het elektronisch stemmen» (nr. 3-197)

Vraag om uitleg van de heer Etienne Schouppe aan de eerste minister over «de fiscale geschenken van de Belgische Staat aan de eigenaars van luxeterreinwagens» (nr. 3-196)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de Belgische houding tegenover Syrië» (nr. 3-173)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de minder hinder-maatregelen van de NMBS» (nr. 3-198)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de subsidieregeling voor containervervoer per spoor en de gevolgen hiervan voor de binnenvaart» (nr. 3-205)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de problemen op de spoorweglijn Antwerpen-Essen» (nr. 3-206)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Werk en Pensioenen over «de werkgelegenheid en de datatransmissie tussen de RVA en de gewestelijke niveaus» (nr. 3-195)

Vraag om uitleg van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de bewustmakingsprogramma's inzake ontwikkelingssamenwerking en de decentralisatie ervan» (nr. 3-194)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de maatschappelijke dienstverlening» (nr. 3-199)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de discriminatie van de armen in de gezondheidszorg» (nr. 3-204)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de eerste minister over «de participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid» (nr. 3-207)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de Europese ontmoeting van mensen die in armoede leven» (nr. 3-200)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de beschikbaarheid van internetverbindingen» (nr. 3-201)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het analfabetisme in België» (nr. 3-202)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de installatie van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn» (nr. 3-203)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Mededeling van koninklijke besluiten
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Arbeidsauditoraat
Rechtbank van koophandel
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek