3-48

3-48

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 MAART 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek (Stuk 3-546) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 6, §1, VIII, 4º, eerste lid, en 31, §5, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 22, §5, eerste en tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de controlebevoegdheid van de Raden inzake verkiezingsuitgaven en inzake de voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes te verduidelijken (Stuk 3-571)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 3-572) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de Duitse vertaling van wetteksten en verordenende teksten en de toegankelijkheid ervan» (nr. 3-193)

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 3-198)

Algemene bespreking

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de intentie tot uitbreiding van de inleiding van gerechtelijke procedures bij verzoekschrift op tegenspraak» (nr. 3-192)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg» (nr. 3-178)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de spoeddiensten in de psychiatrie» (nr. 3-189)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de Belgische Technische Coöperatie (BTC)» (nr. 3-177)

Berichten van verhindering