Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-10

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-614 van de heer De Clerck d.d. 20 januari 2004 (N.) :
Ge´nterneerden. ş Overbrenging naar een andere inrichting.

Herhaaldelijk werd in het verleden de schrijnende toestand van de ge´nterneerden ter sprake gebracht. Aangezien ge´nterneerden niet thuishoren in de gevangenissen en in het reguliere gevangenisregime, is het belangrijk voor hen een geschikte inrichting te voorzien.

De wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, regelt in hoofdstuk IV de tenuitvoerlegging van de beschikkingen tot internering.

Artikel 14 bepaalt dat de internering plaats vindt in een inrichting aangewezen door de Commissie tot bescherming van de maatschappij. Zij wordt gekozen uit de inrichtingen georganiseerd door de regering. De commissie kan evenwel, om therapeutische redenen en bij speciaal met redenen omklede beslissing, de plaatsing en bewaren gelasten in een inrichting die daarvoor geschikt is uit het oogpunt van veiligheid en verzorging.

Artikel 15 bepaalt dat de Commissie tot bescherming van de maatschappij ambtshalve of op verzoek van de minister van Justitie, van de procureur des Konings, van de ge´nterneerde of van zijn advocaat, de overbrenging van de ge´nterneerde naar een andere inrichting kan gelasten.

Artikel 17 bepaalt dat de voorzitter van de commissie in dringende gevallen voorlopig de overbrenging naar een andere inrichting kan gelasten. In hetzelfde geval kan ook de minister van Justitie om redenen van veiligheid voorlopig de overbrenging van de betrokkene naar een andere inrichting gelasten.

Graag kreeg ik in dit verband antwoord op de volgende vragen :

1. In welke gevallen, en hoeveel keer heeft ze in 2003 de bevoegdheid gebruikt om op basis van artikel 15 de Commissie tot bescherming van de maatschappij te verzoeken om een ge´nterneerde over te brengen naar een andere inrichting ?

2. In welke gevallen, en hoe veel keer heeft ze in 2003 de bevoegdheid gebruikt om op basis van artikel 17 de voorlopige overbrenging naar een andere inrichting te gelasten ?

Antwoord : 1. De minister van Justitie heeft in 2003 deze bevoegdheid niet gebruikt.

2. Doorgaans maakt de minister van Justitie zeer uitzonderlijk gebruik van deze bevoegdheid. In 2003 heeft de minister 33 maal van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Ten aanzien van 32 ge´nterneerden werd de voorlopige overbrenging van de gevangenis Gent naar de afdeling voor sociaal verweer te Merksplas gelast aangezien de overbevolking in de gevangenis van Gent een dermate gespannen situatie creŰerde zodat de veiligheid in deze inrichting niet langer kon gewaarborgd worden.

╔Ún gedetineerde werd naar een andere inrichting overgebracht wegens ontvluchtingsgevaar.