3-46

3-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het overnemen door de federale overheid van de door de Vlaamse overheid verworpen kosten bij het versturen van kiesoproepingsbrieven in faciliteitengemeenten» (nr. 3-242)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik heb de vice-eerste minister vorige week over deze aangelegenheid ondervraagd. Hij kent mijn standpunt ter zake.

Gisteren interpelleerde ik de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, de heer Van Grembergen, over de taal waarin de kiesoproepingsbrieven moeten worden verstuurd in de faciliteitengemeenten, dat wil zeggen in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut. De heer Van Grembergen verklaarde nog altijd achter het standpunt van de omzendbrief-Peeters te staan.

In Sint-Genesius-Rode werd naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2000 de kiesoproepingsbrief wel in de taal van de betrokkene opgestuurd. De Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft daarop de kosten uit de jaarrekening gehaald. Op mijn vraag of minister Van Grembergen van plan was hetzelfde te doen voor de gemeenten die thans de richtlijnen van de omzendbrief-Peeters niet volgen, antwoordde hij "Net zoals vorig jaar verwerpt de Vlaamse regering de rekening voor het versturen van Franstalige oproepingsbrieven. Het federale niveau heeft deze kosten vorig jaar gedeeltelijk vergoed".

Indien dit juist is, betekent dit dat de financiėle sanctie van de Vlaamse overheid voor het niet toepassen van de omzendbrief-Peeters door de federale overheid teniet werd gedaan. Is het juist dat de federale overheid vorig jaar de door de Vlaamse overheid verworpen kosten, al dan niet gedeeltelijk, voor haar rekening heeft genomen? Zo ja, over welke gemeenten en om welk bedrag gaat het?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant heeft de uitgaven voor het opstellen en het verzenden van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 in de jaarrekening van Sint-Genesius-Rode verworpen. Die beslissing was erop gebaseerd dat die oproepingsbrieven opgesteld waren zonder rekening te houden met de instructies van de omzendbrief-Peeters. Voor de parlementsverkiezingen van mei 2003 lieten vier van de zes randgemeenten van Brussel, met name Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem, hun oproepingsbrieven opstellen door de diensten van het Rijksregister. Hierover bestond een akkoord met mijn voorganger. De kost van deze dienstverlening werd gefactureerd aan de betrokken gemeenten ą rato van 0,034 euro per brief voor een totaal van 30.506 kiezers. Het is dus niet correct dat de federale overheid deze uitgaven ten laste heeft genomen.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik heb de minister geconfronteerd met wat de heer Van Grembergen gisteren in het Vlaams Parlement heeft gezegd, namelijk dat de Vlaamse Regering de rekening voor het versturen van Franstalige oproepingsbrieven verwerpt en dat het federale niveau deze kosten vorig jaar gedeeltelijk heeft vergoed. Dat is dus niet juist? Ik zal de heer Van Grembergen daar volgende week aan herinneren.