3-46

3-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de problematiek van de oerbossen» (nr. 3-238)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «het akkoord over de verdeling van de lasten die voortvloeien uit de Belgische Kyoto-verplichtingen over de Gewesten en de federale overheid» (nr. 3-245)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de voorwaarden voor de beursgang van Belgacom die werden opgelegd door de regering» (nr. 3-241)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het overnemen door de federale overheid van de door de Vlaamse overheid verworpen kosten bij het versturen van kiesoproepingsbrieven in faciliteitengemeenten» (nr. 3-242)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mishandelde dieren» (nr. 3-236)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het niet houden van schietoefeningen bij de Antwerpse politie» (nr. 3-243)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de juridische kwalificatie van het versieren van flitspalen» (nr. 3-240)
Mondelinge vraag van de heer Staf Nimmegeers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers met legervoertuigen in Beneluxverband» (nr. 3-247)
Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de ethische beleggingen» (nr. 3-237)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Financiën over «de aangekondigde sluiting van belastingkantoren» (nr. 3-246)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de hormonale substitutie tijdens de menopauze» (nr. 3-235)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de feestelijke opening van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen» (nr. 3-244)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de eerste minister over «de beschuldigingen ten aanzien van de huidige president van Rwanda» (nr. 3-239)

Wetsontwerp betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (Stuk 3-524) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Stuk 3-433) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Stuk 3-434)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Stuk 3-433) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Stuk 3-434)

Wetsontwerp houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en met de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO (Stuk 3-246)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002 (Stuk 3-339)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Kroatië betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999 (Stuk 3-380)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002 (Stuk 3-421)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

De toestand in Cyprus (Stuk 3-248)

Bespreking

Eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen in Madrid

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (Stuk 3-524) (Tweede behandeling)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Stuk 3-433) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Stuk 3-434)
Wetsontwerp houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en met de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO (Stuk 3-246)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002 (Stuk 3-339)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Kroatië betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999 (Stuk 3-380)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002 (Stuk 3-421)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

De toestand in Cyprus (Stuk 3-248)

Vraag om uitleg van de heer Pierre Galand aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de bedragen die worden besteed aan conflictpreventie» (nr. 3-150)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de conflictpreventie» (nr. 3-165)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de preventieve diplomatie» (nr. 3-164)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de Belgen die in Guantánamo worden vastgehouden» (nr. 3-166)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het genderevenwicht in de raad van bestuur van Belgacom» (nr. 3-167)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het Fonds voor geneesmiddelen» (nr. 3-157)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de nevenwerkingen van de maximumfactuur» (nr. 3-158)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomité» (nr. 3-171)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ontslag van de voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomité» (nr. 3-170)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbeidsrechtbank