3-45

3-45

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de toepassing in de tijd van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid» (nr. 3-231)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Chevalier aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de nieuwe verkeerswet» (nr. 3-228)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het gebruik der talen in de oproepingsbrieven voor de verkiezingen» (nr. 3-226)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Landsverdediging over «het Brits-Franse voorstel tot invoering van een snelle interventiemacht» (nr. 3-230)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het samenwerkingsakkoord tussen de Nationale Loterij en Eurocasino» (nr. 3-221)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Germeaux aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de sluiting van postkantoren» (nr. 3-227)
Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de gevolgen van de veralgemeende telefoonstoring bij Belgacom in de streek van Verviers op 7 januari 2004» (nr. 3-194)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de campagne om de nieuwe regels inzake verkeersveiligheid onder de aandacht van het publiek te brengen» (nr. 3-222)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de veiligheidsaspecten van het luchtverkeer en de controle van de geluidshinder in het kader van het spreidingsplan dat onlangs door de minister opnieuw werd ingevoerd» (nr. 3-232)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de minister van Werk en Pensioenen en aan de minister van Financiën over «het verlof voor de opvang van een geadopteerd kind en de fiscale behandeling van adoptie» (nr. 3-225)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van de BSE-tests» (nr. 3-229)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de verwezenlijking van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling» (nr. 3-224)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Financiën over «de fiscale stimuli voor schone wagens» (nr. 3-208)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Financiën over «de herstructurering van de administratie van Financiën» (nr. 3-223)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk en Pensioenen en aan de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk over «de controlegeneeskunde in de bedrijven» (nr. 3-119)

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten:
1º het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
2º het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
3º het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000,
4º het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (Stuk 3-261)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Stuk 3-523)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Benoeming van de griffier

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten:
1º het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
2º het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
3º het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000,
4º het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001 (Stuk 3-261)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Stuk 3-523)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de werkzekerheid en de sociale voordelen van de militairen die wensen toe te treden tot het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken» (nr. 3-159)

Benoeming van de griffier

Uitslag van de geheime stemming

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het verbintenisprotocol dat met de Brusselse korpschefs zal worden gesloten en over de toestand van het parket in Brussel» (nr. 3-160)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Germeaux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van patiëntenvervoer» (nr. 3-127)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie» (nr. 3-143)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de mogelijke schadelijke effecten van polycarbonaat» (nr. 3-153)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de assistentiehonden voor gehandicapten» (nr. 3-161)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken over «de achterstand die België heeft opgelopen bij het omzetten en uitvoeren van Europese milieurichtlijnen» (nr. 3-151)

Vraag om uitleg van de heer Jean-François Istasse aan de eerste minister over «de financiering van het federaal project ter ondersteuning van olympische topsporters» (nr. 3-139)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «het uitstel van het Toll Collect-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector» (nr. 3-155)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbeidsauditoraat
Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling
Centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie
Arbeidsrechtbank
Parket
Europees Parlement