3-44

3-44

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Stefaan De Clerck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over ęde alarmknoppen bij een hold-upĽ (nr. 3-214)

De heer Stefaan De Clerck (CD&V). - In Antwerpen en heel wat andere steden werden winkeliers de voorbije weken meer en meer geconfronteerd met hold-ups, overvallen en gewelddaden. Om een snel en efficiŽnt overheidsoptreden bij dergelijke misdrijven te realiseren, installeren velen een alarmknop waarmee ze in rechtstreeks contact staan met de politie. Dit creŽert een netwerk waardoor de politie dan en nacht kan worden opgeroepen, omdat door een eenvoudige druk op de mobiele alarmknop de dispatching van de politie wordt verwittigd via een akoestisch signaal, ondersteund door het doorsturen van de communicatie.

Er is echter een juridisch probleem. Meekijken mag, maar meeluisteren zou in strijd zijn met de artikelen 259bis en 314bis van het Strafwetboek. Meeluisteren vereist immers de voorafgaande toestemming van de betrokkene, in casu de overvaller. Deze toestemming ontbreekt om evidente redenen en het is natuurlijk onmogelijk om op het moment van de overval tijdig de machtiging te krijgen van de onderzoeksrechter of van de betrokkene zelf. Het aansluiten van een camera in geval van gebruik van de alarmknop blijkt geen probleem te zijn.

Daarom vernam ik van de minister graag een antwoord op de volgende vragen. Kan wettelijk meegeluisterd worden door de politiediensten in geval van gebruik van een alarmknop? Welke lezing geeft zij aan de artikelen 259bis en 314bis van het Strafwetboek? Is ze, als meeluisteren echt niet kan, bereid de nodige wetsaanpassingen te steunen, zodat de politie deze alarmknoppen op een efficiŽnte manier kan gebruiken?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Ik ben niet op de hoogte van de technieken die de heer De Clerck in zijn vraag vermeldt. Indien er een systeem bestaat dat naast de mogelijkheid om politiediensten te alarmeren, ook de mogelijkheid biedt om mee te luisteren, lijkt mij dat in de eerste plaats een schending van het privť-leven. Het voorzien in mogelijkheden tot meeluisteren door de politiediensten naar communicatie die gevoerd wordt tijdens een hold-up is strijdig met artikel 259bis en artikel 314bis van het Strafwetboek.

Om die systemen toelaatbaar te maken, is het nodig de wet aan te passen. In het kader van de strijd tegen overvallen kan over deze problematiek worden nagedacht. Het is immers belangrijk dat er maatregelen worden uitgewerkt om deze vorm van ernstige criminaliteit tegen te gaan.

De heer Stefaan De Clerck (CD&V). - De minister bevestigt dat meeluisteren wettelijk niet is toegestaan. Ik zal een wetsvoorstel indienen in verband met dit probleem.