Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-7

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-435 van mevrouw Thijs d.d. 21 november 2003 (N.) :
Belgische gevangenissen. ­ Personeelsbeleid.

De laatste maanden zijn onze gevangenissen vaak in opspraak geweest. Stakingen van de bewakers, dode gevangen, gebrek aan geld voor meer personeel, ... De lijst van ongenoegen lijkt niet op te houden. Een degelijke opleiding voor het bewakingspersoneel is naar mijn mening noodzakelijk om een efficiënt beleid te voeren in een gevangenis.

Graag stelde ik de volgende vragen aan de geachte minister :

1. Kan u de evolutie geven van het aantal gevangenen en het aantal personeelsleden in de verschillende Belgische gevangenissen van 1999 tot nu ?

2. Krijgt elk personeelslid een basisopleiding ? Zo ja, wat houdt die opleiding in ? Zijn er andere specifieke opleidingen ? Welke en wat zijn de kenmerken ervan (opleidingsduur ­ inhoud ­ evaluatie) ?

3. Is er permanente bijscholing voorzien of krijgt een personeelslid een éénmalige opleiding ?

Antwoord : 1. Vanaf 1999 tot en met 2002 evolueerde de personeelsformatie ten aanzien van het aantal opgeslotenen (telkens op 1 maart van het referentiejaar) als volgt :

1999 : personeelsformatie : 5 469 voor 7 889 gedetineerden.

2000 : personeelsformatie : 5 940 voor 8 688 gedetineerden.

2001 : personeelsformatie : 5 940 voor 8 544 gedetineerden.

2002 : personeelsformatie : 6 808 voor 8 605 gedetineerden.

2. Om de beambten in staat te stellen hun taak uit te oefenen, voorziet het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen, behalve in een « on the job »-opleiding, ook in een basisopleiding te Brugge en Lantin voor nieuw in dienst genomen beambten.

Afhankelijk van de personeelsgroep waartoe de werknemers behoren, bestaan er twee soorten basisopleidingen.

Een eerste opleiding is specifiek uitgetekend voor de penitentiair beambten. Het doel van de cursussen is om een inleiding te geven over de zeer specifieke context van het werk met gedetineerden binnen de gevangenissetting. Daarnaast wordt ingegaan op de algemene organisatie binnen het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen maar ook op meer theoretische onderwerpen zoals beginselen van het strafrecht.

De opleidingsessie wordt gespreid over vier weken, wat een strikt minimum is om de beambten vertrouwd te maken met de praktijk en de problemen waarmee zij in hun beroepsuitoefening geconfronteerd worden (toxicomanie, tucht, regimes, celfouilles, enz.).

3. Naast de basisopleiding zijn er voor penitentiair beamten geen systematisch voortgezette opleidingen voorzien, behalve voor personeelsleden tewerkgesteld aan de inkom, de zogenaamde portiersfunctie (tweemaal drie dagen), alsook het personeel tewerkgesteld op de psychiatrische afdelingen (vier dagen). De basisopleiding dient te worden uitgebreid, zowel op het punt van de inhoud als naar de duur toe, meer bepaald de tijd nodig om de aangeleerde punten in te oefenen en te toetsen aan de praktijk.

Er moeten verbeteringen worden aangebracht aan de huidige programma's van de basisopleiding en van de permanente bijscholing. Deze problematiek zal aan bod komen in het kader van de werkvergaderingen en van de rondetafelgesprekken die ik tijdens het eerste semester van 2004 zal organiseren.