3-41

3-41

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de samenwerking tussen scholen en de politie» (nr. 3-187)

De voorzitter. - Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, antwoordt namens de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Uit recente krantenartikels blijkt dat de agressie tegenover leerkrachten en schooldirecties enorm is toegenomen. Volgens een studie van de universiteit van Leuven staat één op twee leerkrachten bang voor de klas en is 14% bevreesd voor bedreiging met een wapen. In 1995 wees een onderzoek van de universiteit van Gent al uit dat 39% van de leerkrachten weet had van leerlingen met wapens zoals messen, boksijzers en kettingen. Bijna 25.000 leerkrachten hebben bij Ethias, voorheen OMOB, een verzekering gesloten die agressie dekt.

Om het geweld van leerlingen een halt toe te roepen, hebben al meerdere scholen een samenwerkingsakkoord gesloten met politie en/of parket. In Antwerpen zouden al 27 scholen zo een akkoord gesloten hebben. Die scholen krijgen niet alleen bijstand bij delinquentie, maar worden ook als partners op de hoogte gehouden van de afwikkeling van eventuele daden van agressie.

Hoeveel samenwerkingsakkoorden tussen onderwijsinstellingen en politie en/of parket werden tot op vandaag gesloten? Zijn er regionale verschillen? Stimuleert de minister van Binnenlandse Zaken de politiediensten om zulke samenwerkingsakkoorden aan te gaan of komt het initiatief van de scholen?

Zijn die akkoorden al geëvalueerd en hebben ze tot een significante verbetering geleid?

Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Ik wil mij er niet van afmaken, maar gezien de korte tijd die verloopt tussen het indienen van de mondelinge vraag en het stellen ervan in plenaire vergadering, was het moeilijk de gevraagde gegevens in bezit te krijgen. De vraag was beter als een schriftelijke vraag geformuleerd.

Bij sommige lokale politiekorpsen lopen inderdaad zulke initiatieven. Het betreft plaatselijke initiatieven en, gelet op de autonomie van de lokale politie, heeft Binnenlandse Zaken daar niet altijd kennis van.

De minister is voorstander van goede afspraken tussen politiediensten en scholen, zeker als de vraag uitgaat van de scholen met het oog op een algemene aanpak van het veiligheidsprobleem. Politionele preventie vereist immers dat de politie op basis van partnerschap met alle betrokken actoren, dus ook scholen, samenwerkt overal waar er een veiligheidsprobleem is.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik zal de vraag opnieuw als schriftelijke vraag indienen.

Ik heb wel geen antwoord gekregen op de vraag of de samenwerkingsakkoorden door het kabinet of de administratie gestimuleerd worden en op mijn vraag over de evaluatie ervan.