3-38

3-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Stuk 3-385) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 4 van de heer Brotcorne en van mevrouw Durant.

Stemming nr. 9

Aanwezig: 48
Voor: 8
Tegen: 38
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

M. Alain Destexhe (MR). - L'amendement de M. Brotcorne et de Mme Durant s'inspire d'un amendement déposé à la Chambre par M. Chastel, membre du groupe MR. La formulation de l'amendement de M. Chastel me paraissant meilleure, j'ai choisi de m'abstenir.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 6 van heer Brotcorne en mevrouw Durant.

Stemming 10

Aanwezig: 48
Voor: 9
Tegen: 39
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 5 van mevrouw Durant en de heer Brotcorne. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 11

Aanwezig: 48
Voor: 39
Tegen: 1
Onthoudingen: 8

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist het niet te amenderen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

(Voorzitter: mevrouw Leduc.)