3-38

3-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ADHD-syndroom» (nr. 3-127)

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Het Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een frequent voorkomend probleem bij kinderen. Internationaal wordt aangenomen dat ADHD voorkomt bij 3 tot 5% van de schoolpopulatie en bij 1 tot 2% van de volwassenen. Daarnet vernam ik zelfs dat een Limburgse senator een hond heeft met hyperkinetische neigingen, maar daarover gaat het evenwel niet.

De prijs van Rilatine is gestegen van 2,60 euro voor 10 mg of 20 tabletten naar 6,25 euro, een stijging dus met 240%. De posologie bedraagt 1 mg/kg/dag, wat betekent dat sommige kinderen 4 ą 5 tabletten per dag nodig hebben. Tot op heden wordt Rilatine of een valabel alternatief niet terugbetaald. Ook de kostprijs van een behandeling bij een kinderpsychiater of een multidisciplinair werkend team valt ten laste van de ouders. Daarbij voegt zich het probleem van inkomsten van de ouders, die vaak in de onmogelijkheid verkeren uit werken te gaan bij gebrek aan een aangepaste opvang voor ADHD-patiėnten.

Kunnen de geneesmiddelen voor het behandelen van ADHD niet worden opgenomen in de nomenclatuur van de farmaceutische verstrekkingen? Wordt deze mogelijkheid onderzocht? Kan er iets worden gedaan aan de forse prijsstijging van Rilatine? Heeft de minister hierover contact opgenomen met haar collega van Economie? In bevestigend geval zou ik graag vernemen welke de conclusie is van deze besprekingen? De wetgeving op de kinderbijslag houdt ook rekening met de gevolgen die de ziekte of handicap heeft voor het kind en het gezin. Bestaat het recht op verhoogde kinderbijslag bij de diagnosestelling van ADHD, die niet eenvoudig is, ook voor kinderen die voor 1996 zijn geboren?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Rilatine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij het hyperkinetisch syndroom. De prijs van een geneesmiddel valt onder de bevoegdheid van mijn collega van Economie. Bij het vaststellen van de prijs wordt onder meer rekening gehouden met de kostprijs van het onderzoek en de ontwikkeling. De hoge kostprijs kan evenwel gedeeltelijk worden gecompenseerd door de terugbetaling van het geneesmiddel. Op 7 januari 2004 heeft de producent een aanvraag tot terugbetaling ingediend.

Voor kinderen die lijden aan het hyperkinetisch syndroom, kan een individuele aanvraag voor verhoogde kinderbijslag worden gedaan, waarbij de criteria kunnen verschillen naargelang de leeftijd. Tussen de aanvraag tot terugbetaling en de terugbetaling mogen volgens de wettelijke bepalingen maximum 180 dagen verlopen.