3-38

3-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Samenstelling van een politieke fractie

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers: het meest problematische aspect van justitie» (nr. 3-159)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan De Clerck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de organisatie van de opvang van geïnterneerden» (nr. 3-161)
Mondelinge vraag van de heer Jan Van Duppen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de situatie van de geïnterneerden in de Belgische gevangenissen» (nr. 3-163)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de minister van Financiën over «de benoeming voor een topfunctie bij de Europese Centrale Bank» (nr. 3-155)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Financiën over «het niet doorrekenen van de aangekondigde belastingverlaging voor gehuwden» (nr. 3-162)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Werk en Pensioenen over «de maatregelen met betrekking tot de controle van werklozen» (nr. 3-158)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de volgens de beweging voor solidariteit met de Iraanse asielzoekers twijfelachtige en willekeurige werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 3-149)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Financiën, aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de waterstofmotoren en het project H» (nr. 3-164)
Mondelinge vraag van mevrouw Mimount Bousakla aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de schijnhuwelijken en de gedwongen huwelijken» (nr. 3-150)
Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de kosteloze toegang tot musea» (nr. 3-151)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de vergoedingsregeling voor deelname aan gezamenlijke handelsmissies door personeel en leden van de raad van bestuur van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel en de regeling van het toezicht en de controle over dit agentschap» (nr. 3-156)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de Afrikanen in de transitzone van de luchthaven van Zaventem» (nr. 3-157)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «het informeren van klanten van luchtvaartmaatschappijen over de veiligheid van de vliegtuigen» (nr. 3-152)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de bevestiging van het spreidingsplan voor de vluchten boven Brussel-Nationaal» (nr. 3-160)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het ADHD-syndroom» (nr. 3-127)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de uitvoering door België van de Kyotoverplichtingen in het algemeen en het nationaal allocatieplan in het bijzonder» (nr. 3-100)

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Stuk 3-423) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Stuk 3-385) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Inoverwegingneming van voorstellen
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones (van de heer Ludwig Vandenhove, Stuk 3-131)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-298)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (van de heer René Thissen c.s., Stuk 3-100)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer René Thissen c.s., Stuk 3-115)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Stuk 3-423) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Stuk 3-385) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de alternatieve gerechtelijke maatregelen» (nr. 3-101)

Vraag om uitleg van de heer Michel Guilbert aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de bestrijding van de illegale handel in kunstwerken en vermogensobjecten» (nr. 3-103)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de bestrijding van de mensenhandel» (nr. 3-102)

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de onderhoudsplicht» (nr. 3-99)

Vraag om uitleg van de heer Patrick Hostekint aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de resultaten van de donorconferentie voor Burundi» (nr. 3-97)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)