3-31

3-31

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de goedkeuring door de Arabisch-Europese Liga van de terroristische aanslagen in Turkije» (nr. 3-114)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het gebrek aan personeel in de justitiepaleizen om de gevangenen te begeleiden» (nr. 3-119)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het gebruik van e-mail door politieke, economische en socio-culturele organisaties» (nr. 3-126)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het toezicht op een Palestijnse overvaller» (nr. 3-123)
Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de arresten van de Raad van State en het Arbitragehof naar aanleiding van de onregelmatige integratie van de voormalige luchtvaartpolitie in de federale politie» (nr. 3-122)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de derde basisopleiding voor aspirant-inspecteurs van politie en de implementatie van ASTRID in de politieschool van Limburg» (nr. 3-124)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de eerste minister over «het Rijksarchief voor Waals-Brabant» (nr. 3-117)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de minister van Financiën over «de erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar» (nr. 3-118)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Financiën over «de forfaitaire bepaling van het aantal privé-kilometers voor belastingplichtigen die over een dienstwagen beschikken» (nr. 3-115)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de recente verklaringen van Europees commissaris Loyola de Palacio over de noodzaak voor de Europese Unie om haar doelstellingen inzake beperking van de emissie van broeikasgassen te herzien» (nr. 3-116)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel in zaken van mensenhandel» (nr. 3-82)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de procedure voor het stemmen van Belgen in het buitenland bij de Europese en Vlaamse verkiezingen» (nr. 3-59)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 (Stuk 3-338)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december 2000 (Stuk 3-364)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6º, van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-396)
Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel (Stuk 3-395)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het onderbrengen van illegale immigranten in infrastructuur van de provinciale verkeerseenheden van de federale politie» (nr. 3-81)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de wapenexportlicentie voor een munitiefabriek in Tanzania» (nr. 3-120)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de wapenexportlicentie voor een munitiefabriek in Tanzania» (nr. 3-121)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de samenstelling van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst en zijn beslissingsbevoegdheid» (nr. 3-125)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de werking van het Nationaal Contactpunt waarin de overheid, de sociale organisaties en de NGO's samen toekijken op de naleving van de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen» (nr. 3-79)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt in het onderzoek naar de activiteiten van Belgische bedrijven in Oost-Congo en de rapporten van de Verenigde Naties terzake» (nr. 3-78)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het uitblijven van de oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag» (nr. 3-71)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het omgangsrecht» (nr. 3-76)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het stijgend geweld tegen de joodse bevolking in België» (nr. 3-83)

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-424) (Evocatieprocedure)

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-425)

Voortzetting van de algemene bespreking

Samenstelling van commissies

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-424) (Evocatieprocedure)

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-425)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (Stuk 3-424) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-425)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van programmawet (Stuk 3-424) (Evocatieprocedure)
Amendementen
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-425)
Amendementen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschappen van de Kamer
Informele mededeling van verdragen
Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Dienst voor de administratieve vereenvoudiging
Europees Parlement