Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-5

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 3-239 van de heer Caluwé d.d. 5 september 2003 (N.) :
BTW. ­ Feesten en recepties. ­ Aftrekbaarheid.

De BTW-handleiding nr. 351, 4º, stelt dat de belasting die geheven werd van de goederen en diensten die bestemd zijn voor collectieve doeleinden, voor een receptie of een feest ter gelegenheid van een benoeming, een Sinterklaasfeest en dergelijke aftrekbaar is.

Is de BTW geheven op een ter gelegenheid van een door een onderneming georganiseerd personeelsfeest gevraagde animatie bijvoorbeeld orkest, goochelnummer en dergelijke aftrekbaar ?

Is de aftrekbaarheid al dan niet afhankelijk van het feit dat het feest plaatsheeft buiten de lokalen van de onderneming ?

Antwoord : Wanneer in het uitsluitend belang van alle personeelsleden, een bedrijf bepaalde sociale voordelen verstrekt die een collectief karakter hebben en die voor de toepassing van het Wetboek van inkomstenbelasting niet als voordelen van alle aard worden beschouwd, maar waarbij voor de toepassing van dat wetboek de aftrek wordt aanvaard van de goederen en diensten die worden gebruikt om dat voordeel te realiseren, is de BTW, die geheven werd van deze goederen en diensten volgens de gewone regels aftrekbaar.

Goederen en diensten die bestemd zijn voor collectieve doeleinden op een receptie of een feest ter gelegenheid van een benoeming, een bekroning van arbeidslaureaten, een Sinterklaasfeest, en andere dergelijke feesten (bloemen voor versiering van het lokaal waarin het feest of de receptie plaatsvindt, animatie, ...) zijn aldus aftrekbaar. Hierbij is het van geen enkel belang of de receptie of het feest in dan wel buiten de lokalen van de onderneming plaatsvindt.

Voor aftrek komt evenwel niet in aanmerking de BTW geheven van kosten van :

­ tabaksfabrikaten die aan personeelsleden aangeboden worden (artikel 45, § 3, 1º, van het BTW-Wetboek);

­ sterke dranken (artikel 45, § 3, 2º, van het BTW-Wetboek);

­ spijzen en dranken verschaft in restaurants en cafés maar ook, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse (bijvoorbeeld maaltijden die in de onderneming zelf worden geserveerd door het personeel van cateringbedrijven of traiteurs) (artikel 45, § 3, 3º, van het BTW-Wetboek).

Zo zijn de kosten voor eetmalen die door een belastingplichtige worden gemaakt, naar aanleiding van een receptie of een feest dat hij voor zijn personeelsleden organiseert, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een patroonsfeest, in geen geval aftrekbaar.

De aandacht wordt er op gevestigd dat indien de receptie of het feest niet uitsluitend in het belang van de personeelsleden wordt georganiseerd, bovengenoemde kosten (bloemen, animatie, ...) voor het geheel worden aangemerkt als kosten van onthaal in de zin van artikel 45, § 3, 4º, van voormeld wetboek en er geen recht op aftrek is van de BTW geheven op deze kosten.