3-26

3-26

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 5 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de voorgestelde immigratiequota» (nr. 3-101)
Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het veelvuldig seponeren van milieumisdrijven» (nr. 3-93)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de forensische deskundigen» (nr. 3-94)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de zorgverleners en justitiële medewerkers» (nr. 3-97)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen» (nr. 3-99)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Moureaux aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de vertraging bij de afgifte van internationale paspoorten» (nr. 3-100)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Gennez aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de zogenaamde slechte risico's» (nr. 3-81)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de buitensporige tarieven die door sommige operatoren in de sector van de mobiele telefonie worden toegepast» (nr. 3-96)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de juridische problematiek omtrent het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 8 oktober 2003 inzake de geneesmiddelen Citalopram Eurogenerics en Citalopram Ratiopharm» (nr. 3-89)
Mondelinge vraag van de heer Jan Van Duppen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de oplossing voor het oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten bij ziekenhuizen» (nr. 3-92)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de weigering van Rusland om het protocol van Kyoto te ratificeren» (nr. 3-91)

Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Stuk 3-332) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten» (nr. 3-98)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Landsverdediging over «de werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen» (nr. 3-35)

Vraag om uitleg van de heer Luc Paque aan de minister van Landsverdediging over «de werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen» (nr. 3-36)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel (Stuk 3-333) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 (Stuk 3-218)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 (Stuk 3-230)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 (Stuk 3-232)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (Stuk 3-233)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Bratislava op 21 mei 2002 (Stuk 3-234)
Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Stuk 3-332) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de commissie voor regularisatie van vreemdelingen» (nr. 3-63)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de tenuitvoerlegging van de bepalingen over het nieuwe veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken» (nr. 3-64)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de voortzetting van het Europees project Insert in de Franstalige gevangenissen» (nr. 3-65)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen» (nr. 3-67)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Financiën over «de verlaging van het BTW-tarief voor bepaalde producten en diensten» (nr. 3-62)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hof van Cassatie
Europees Parlement