Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-4

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid (Ambtenarenzaken)

Vraag nr. 3-316 van de heer Caluw d.d. 8 oktober 2003 (N.) :
Selor. Taalexamens. Functionele taalkennis. Slaagpercentage.

De nieuwe taalwet in gerechtszaken van 18 juli 2002 doet twee belangrijke ingrepen in de taalwet van 1935 : het begrip functionele taalkennis wordt ingevoerd en de beoordeling van die taalkennis wordt toevertrouwd aan Selor.

In april 2003 werden taalexamens voor juristen georganiseerd door Selor. Graag willen wij van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel juristen waren er voor de examens ingeschreven en hoeveel hebben effectief aan de examens deelgenomen ?

2. Hoeveel Nederlandstalige deelnemers en hoeveel Franstalige deelnemers zijn er geslaagd ?

3. Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige kandidaten hebben het examen van het type II (kennis die voldoende is) afgelegd en zijn geslaagd ?

4. Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige kandidaten hebben het examen van het type I (beperkte elementaire kennis) afgelegd en zijn geslaagd ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid volgende cijfers meedelen met betrekking tot de taalexamens die werden georganiseerd bij toepassing van de artikelen 5 (type I) en 6 (type II) van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

1. In totaal hebben 117 kandidaten zich ingeschreven voor de bedoelde taalexamens waarvan er effectief 105 deelnamen;

2. 38 Nederlandstaligen en 20 Franstaligen slaagden voor deze examens;

3. Negen Nederlandstaligen en drie Franstaligen hebben het examen van het type II afgelegd waarvoor er vier respectievelijk een slaagden;

4. 51 Nederlandstaligen en 42 Franstaligen hebben het examen van het type I afgelegd waarvoor er 34 respectievelijk 19 slaagden.

Staatssecretaris
voor Europese Zaken, toegevoegd
aan de minister van Buitenlandse Zaken