3-13/5

3-13/5

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

25 NOVEMBER 2003


Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, wordt een artikel 1ter ingevoegd, luidende :

« Art. 1ter. ­ De hoedanigheid van gemeenteraadskiezer kunnen eveneens verwerven de vreemdelingen op wie artikel 1bis niet van toepassing is, op voorwaarde dat :

1º die vreemdelingen bij de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben een schriftelijke aanvraag indienen overeenkomstig het model bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, met vermelding van :

a) hun nationaliteit;

b) het adres van hun hoofdverblijfplaats;

c) een verklaring waarin de indiener van de aanvraag zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Aan de betrokkene wordt een attest van die verklaring overhandigd. Zo hij later een aanvraag indient om in een andere gemeente op de kiezerslijst te worden ingeschreven, legt hij dat attest voor;

2º die vreemdelingen gedurende de vijf jaar vóór de indiening van hun aanvraag hun hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gevestigd.

Artikel 1, § 1, 2º, 3º, 4º, en artikel 1bis, § 2, tweede en volgende leden, en §§ 3 en 4, zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde vreemdelingen. »

Art. 3

In artikel 3, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1994 en van 27 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het tweede lid, 1, worden de woorden « en 1bis » vervangen door de woorden « , 1bis en 1ter »;

2º in het derde lid, tweede zin, worden de woorden « artikel 1bis » vervangen door de woorden « de artikelen 1bis en 1ter »;

3º het derde lid, derde zin, wordt vervangen als volgt :

« Bovendien staat naast de naam van de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikel 1bis de letter « G » en naast de naam van de kiezers die in deze hoedanigheid erkend zijn krachtens artikel 1ter de letter « V » ».

Art. 4

In artikel 86 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 9 juni 2000, worden de woorden « en 1bis » vervangen door de woorden « , 1bis en 1ter ».