3-21

3-21

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde bilaterale verdragen inzake de sociale zekerheidĽ (nr. 3-63)

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Met diverse niet-EU-landen werden er bilaterale verdragen betreffende de sociale zekerheid gesloten. Deze verdragen bepalen dat de betrokken buitenlandse werknemers aan de in BelgiŽ van kracht zijnde wetgevingen worden onderworpen en, evenals gezinsleden of hun rechthebbenden, de voordelen ervan genieten onder dezelfde voorwaarden als de Belgische onderdanen. Dezelfde rechten gelden voor de Belgen in de betrokken landen.

Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde gevallen in het buitenland verblijvende familieleden van in ons land verblijvende buitenlandse werknemers of ex-werknemers die in ons land verblijven of verbleven, kunnen genieten van voordelen in de Belgische sociale zekerheid. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de terugbetaling van ziektekosten voor in het buitenland genoten geneeskundige verzorging of kinderbijslag voor in het buitenland verblijvende kinderen.

Mijn vragen betreffen elk van de landen waarmee BelgiŽ een bilateraal verdrag betreffende de sociale zekerheid heeft gesloten.

Om welke budgettaire weerslag ging het in het jaar waarvan u de meest recente cijfers ter beschikking heeft?

Ik wijs erop dat Nederland de sociale zekerheidsverdragen opzegt, zodat de export van alle nieuwe sociale verzekeringsuitkeringen kan worden stopgezet voor zover de verdragsluitende partijen niet bereid worden gevonden met Nederland een handhavingsverdrag te sluiten, waarbij een adequate controle wordt vastgelegd met betrekking tot de aanpak van bijstandsfraude.

Bestaan er in ons land afspraken met de verdragsluitende partijen betreffende de controle op fraude? Zoniet, waarom niet?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Er zijn inderdaad met verschillende niet-EU-landen bilaterale verdragen afgesloten. Het materieel toepassingsgebied is echter niet steeds hetzelfde. Bovendien zou elk verdrag in zijn juiste context moeten geplaatst worden om te kunnen begrijpen waarover het gaat. Er zijn redenen waarom in sommige verdragen alle takken van de sociale zekerheid zijn opgenomen en waarom andere verdragen meer beperkt zijn. U zal begrijpen dat het onmogelijk is u in de beperkte spreektijd die ons is toegemeten, de gevraagde cijfers te geven. Ik kan ze u wel geven als antwoord op een schriftelijke vraag.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat de betrokken landen ook uitkeringen betalen voor mensen die in BelgiŽ verblijven. Een verdrag is immers altijd wederkerig en werkt in twee richtingen. Bovendien betalen de buitenlandse werknemers of gepensioneerden hier ook de sociale zekerheidsbijdragen, net als iedereen.

Ze worden op dezelfde manier behandeld als de Belgische staatsburgers.

Nederland zegt de socialezekerheidsverdragen niet op. De situatie in Nederland is niet vergelijkbaar met de onze. Tot 1 januari 2003 bepaalde de Nederlandse wetgeving dat de uitkeringen werden geŽxporteerd overal ter wereld ongeacht de nationaliteit. Sinds 1 januari is dit niet meer het geval tenzij er een internationaal verdrag bestaat waarin het bestemmingsland zich bereid verklaart bij de controles de nodige steun te bieden.

BelgiŽ exporteert de socialezekerheidsprestaties alleen als er een verdrag bestaat. De rust- en overlevingspensioenen van Belgische staatsburgers worden op basis van de interne wetgeving geŽxporteerd ongeacht waar ze verblijven. In onze verdragen vragen we dat het bestemmingsland rekening houdt met de door ons uitgekeerde bedragen bij de controle van de uitkeringen.

Wat de sociale bijstand betreft, werden nooit afspraken gemaakt aangezien BelgiŽ hierover geen internationale verdragen heeft afgesloten.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Ik vind het antwoord nogal onduidelijk. Ik heb de vraag een drietal weken geleden ook schriftelijk gesteld.

Ik heb niet gezegd dat Nederland de verdragen heeft opgezegd. Nederland zegt de verdragen op met de landen die geen controle toestaan. Zo werd het verdrag met Marokko opgezegd omdat Nederland in Marokko geen controle mag doen. De minister verklaart nu dat BelgiŽ in het buitenland geen controle doet en volledig afhankelijk is van de controle door de betrokken landen. Is dit juist?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Inderdaad.