3-21

3-21

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (Stuk 3-193)

De voorzitter. - We hervatten de naamstemming die onbeslist is gebleven. Vraagt iemand het woord?

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Na de karikatuur die we er vorige week van gemaakt hebben en om de rapporteur, de heer Vandenberghe, die begaan is met mensenrechten, gerust te stellen zal ik even ingaan op het belang van bilaterale overeenkomsten. De ene keer wordt er vlug over bilaterale overeenkomsten heen gegaan, de andere keer worden ze gebruikt om te filibusteren. Toch zijn ze belangrijk. Dat zal ik aantonen aan de hand van het geval van de Nederlander Machiel Kuijt die in 1997 werd aangehouden wegens drugssmokkel.

Nederland heeft geen bilaterale overeenkomst met Thailand. Zijn zaak werd pas in 2002 behandeld. Hij heeft dus ongeveer vijf jaar vastgezeten. In Thailand betekent dat opgesloten zitten met zeventien personen in een kamertje van vijf bij vier, en geld geven om water, eten en om een slaapplaats te krijgen.

Vorig jaar werd Machiel Kuijt vrijgesproken, maar op dat ogenblik werd in Thailand een razzia gehouden tegen de drugshandel. Er werden toen ongeveer 1.600 zogezegde drugskoeriers of -handelaars gedood. Om een voorbeeld te stellen ging de procureur in Thailand onmiddellijk in beroep tegen de vrijspraak. Zonder enige mogelijkheid tot verdediging werd hij tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

In Nederland krijgt minister De Hoop Scheffer nu het verwijt te horen dat Nederland geen bilateraal verdrag heeft met Thailand. Nederland kan dus op juridisch vlak niet tussenkomen om die man vrij te krijgen. Ik vertel dat verhaal om aan te tonen dat mensenrechten ook moeten worden verdedigd in verre landen en niet alleen als het in onze kraam past. Bilaterale verdragen met zulke landen kunnen de mensenrechten beschermen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Sans épiloguer sur le sujet, je pense qu'il conviendrait tout de même de vérifier si les explications de vote ne devaient pas avoir lieu au moment du vote qui n'a pu aboutir, la semaine dernière, faute de quorum.

De voorzitter. - Ik zal dat nagaan, mijnheer Mahoux.

De heer Marc Van Peel (CD&V). - Het is uiteraard belangrijk dat het verdrag wordt goedgekeurd. De polemiek over het rekken van het parlementaire debat raakt de vezel van onze parlementaire democratie. Als het politiek onoorbaar is het parlementaire debat te rekken, dan is het even onoorbaar een wetsvoorstel door het parlement te willen jagen. Het is van alle tijden en van alle parlementen het politieke debat zo lang mogelijk te rekken als een meerderheid de politieke bedoeling heeft iets zo vlug mogelijk te laten goedkeuren.

Ik vraag alle collega's van welke partij ook, daarover eens na te denken. Door de procedureregels te diaboliseren verhindert men het normale parlementaire werk. De selectieve verontwaardiging door een georkestreerde beeldvorming heeft alles te maken met openbare of verborgen politieke en/of journalistieke agenda's.

(Applaus van CD&V, Vlaams Blok en VLD)

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est magnifique, vous avez le Vlaams Blok avec vous !

De heer Marc Van Peel (CD&V). - Kijk, zo werkt de selectieve verontwaardiging. Die diabolisering en selectieve verontwaardiging doden het politieke debat. Mijnheer Mahoux, door aan verschillende collega's te zeggen dat ze alleen maar achter het Vlaams Blok aanlopen breidt u het cordon sanitaire uit tot ongeveer driekwart van de publieke opinie in Vlaanderen. Waarom zou mijn mening irrelevant zijn omdat ze over dit concrete onderwerp toevallig overeenstemt met die van het Vlaams Blok? Debat gesloten!

In de Kamer heb ik meegemaakt dat heer Rik Daems duizenden amendementen indiende. Dat werd toen als volkomen legitiem gezien. Ik heb ook meegemaakt dat heer Louis Tobback in de jaren '80 de debatten eindeloos wist te rekken. Wie heeft toen geprotesteerd?

M. Philippe Mahoux (PS). - Sa santé a d'ailleurs été menacée à cette occasion. Donc, il faut être prudent...

Monsieur le président, s'agit-il d'une justification de vote ?

De voorzitter. - Mijnheer Mahoux, we zijn in een democratisch land, waar de parlementsleden nog het recht hebben om hun mening te uiten, of ze nu deel uitmaken van de meerderheid of van de oppositie.

(Hevig protest van de heer Philippe Moureaux)

Mijnheer Moureaux, van u hoef ik geen lessen in objectiviteit te krijgen.

Mijnheer Van Peel, uw spreektijd van twee minuten is om. Gelieve te besluiten.

De heer Marc Van Peel (CD&V). - Ik besluit. Wat de heer Mahoux zegt en wat de heer Moureaux roept is een perfecte illustratie is van the arrogance of power en het totale gebrek aan respect voor de parlementaire procedure. Degenen die zich zo gedragen, moeten beseffen dat het behoren tot de meerderheid of tot de oppositie een toevallige positie is. Het respect voor de procedures is evenwel van absoluut belang. Zonder de heer Dedecker te willen verdedigen, moeten we als instelling de moed hebben in te gaan tegen de perceptie die vorige week werd gecreëerd, zoniet worden fundamentele democratische en parlementaire belangen geschaad.

Stemming 1

Aanwezig: 52
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik heb me onthouden om te kunnen vaststellen dat het verloop van het debat over het verdrag met Thailand aanleiding geeft tot de commentaar dat een parlementslid dat spreekt, de werkzaamheden van het Parlement vertraagt. We hebben het recht het woord te nemen. Ik heb gesproken over artikel 5 van het verdrag. Niemand heeft op mijn inhoudelijke opmerkingen gereageerd. Evenals de heer Van Peel wil ik verhinderen dat het absolute spreekrecht van de parlementsleden dat gewaarborgd wordt door de Grondwet, op enigerlei wijze wordt beknot. Ik heb geen zin te functioneren in een parlement waar niet vrij gesproken kan worden.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gezegd dat het Parlement de ruimte bij uitstek is waar vrij moet kunnen worden geademd. Dat impliceert het respect voor zekere procedures. Ik weet dat sommigen vinden dat het Parlement, en zeker de Senaat, overbodig zijn en dat de debatten in televisiestudio's moeten plaatsvinden. Tegen die evolutie van de parlementaire democratie wil ik me formeel verzetten. Ik wens niet dat ons Parlement een soort Cromwell-parlement wordt.

(Applaus van CD&V, CDH, Vlaams Blok en VLD)