3-19

3-19

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «de financiering van het Gewestelijk Expres Net (GEN) en het standpunt van de Vlaamse regering terzake» (nr. 3-37)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de actie in de ULB en de UCL van de Iraanse asielzoekers die niet in België kunnen blijven noch naar Iran kunnen terugkeren» (nr. 3-47)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de tweetaligheidspremies voor het personeel van de lokale politie» (nr. 3-43)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de voorgestelde oplossingen voor het illegalenprobleem in Zeebrugge» (nr. 3-48)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de werking van het Forum» (nr. 3-50)
Mondelinge vraag van de heer Etienne Schouppe aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het uitblijven van de volstorting van de kapitaalverhoging van de NMBS» (nr. 3-45)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid over «de aanwijzing van een bemiddelaar om aanvaardbare oplossingen te zoeken voor het probleem van de Iraanse hongerstakers» (nr. 3-49)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het aanwenden van bepaalde opsporingstechnieken in de ontvoeringszaak (...) en het aandeel daarin van Amerikaanse opsporingsdiensten» (nr. 3-46)
Mondelinge vraag van de heer Patrick Hostekint aan de minister van Landsverdediging over «de wanpraktijken van militairen bij de uitvoering van internationale opdrachten» (nr. 3-41)
Mondelinge vraag van de heer Didier Ramoudt aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie over «het aantal zware ongevallen met vrachtwagens en het verkeerd stouwen van de lading als bepalende factor terzake» (nr. 3-40)
Mondelinge vraag van de heer Jean François Istasse aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «het opnemen van een portaalsite op het internet met informatie voor gehandicapten» (nr. 3-44)

Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 21 december 2001 (Stuk 3-177)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de toetreding van België:
1º tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 6 juli 1998;
2º tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 16 juni 1999 (Stuk 3-192)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000 (Stuk 3-278)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de volledige inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen» (nr. 3-28)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» (nr. 3-24)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de correcte toepassing van het verbod op het blokstaarten van paarden» (nr. 3-23)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 21 december 2001 (Stuk 3-177)
Wetsontwerp betreffende de toetreding van België:
1º tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 6 juli 1998;
2º tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 16 juni 1999 (Stuk 3-192)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000 (Stuk 3-278)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de commissie voor regularisatie van vreemdelingen» (nr. 3-31)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vertraging bij de publicatie van het jaarverslag van de Tuchtraad van de federale politie» (nr. 3-32)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van het regeringsprogramma betreffende een interculturele en verdraagzame samenleving» (nr. 3-33)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de nieuwe vertraging van de werken aan het Berlaymontgebouw» (nr. 3-19)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Financiën over «de bestrijding van het zwart-circuit in de bierhandel» (nr. 3-27)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Financiën over «de bestemming van de verhoogde accijnzen op tabaksproducten» (nr. 3-34)

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Koninklijke Boodschap
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Verzoekschrift
Europees Parlement